Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 2: Relationship, Lesson 1: Getting started - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A4 - Trường THPT Hoài Đức

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 2: Relationship, Lesson 1: Getting started - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A4 - Trường THPT Hoài Đức

The grandmother is telling her granddaughter to focus on schoolwork while the granddaughter is thinking about romantic relationships

 

pptx 10 trang Trí Tài 04/07/2023 3660
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 2: Relationship, Lesson 1: Getting started - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A4 - Trường THPT Hoài Đức", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
What is a relationship? 
Relationship 
Warm-up 
Relationship 
is a social connection between two or more people. 
H o w many types of relationship? 
Family 
relationship 
Friendship 
Romantic 
relationship 
Colleague 
relationsip 
Lesson 1: Getting started 
Unit 2: Relationships 
1. What is the two people’s relationship ? 
2. What are they talking about? 
Look at the picture and guess 
1. What is the two people’s relationship? 
Look at the picture and guess 
They are grandmother and granddaughter. 
2. What are they talking about? 
Look at the picture and guess 
The grandmother is telling her granddaughter to focus on schoolwork w hile the granddaughter is thinking about romantic relationships 
strict /strɪkt/ (n) 
relationship /rɪˈleɪʃnʃɪp/ (n) 
friendship /ˈfrendʃɪp/ (n) 
sympathetic /ˌsɪmpəˈθetɪk/ (adj) 
single-sex school /ˌsɪŋ.ɡəlˈseks skuːl/ (np) 
caring /ˈkeərɪŋ/ (adj) 
Vocabulary 
nghiêm khắc 
mối quan hệ 
tình bạn 
cảm thông 
trường một giới 
chu đáo 
Activity 1. Listen and read 
Slide for purchase 
Để có bản đầy đủ, liên hệ: 0352388779 (Zalo/Imes/sms) 
50k /bài giảng chi tiết 
CAM KẾT CHẤT LƯỢNG, ĐƯỢC XEM DEMO TRƯỚC KHI THANH TOÁN 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_anh_11_unit_2_relationship_lesson_1_getting.pptx