Bài giảng Vật lý 11 - Bài 28: Lăng kính - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A3 - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Bài giảng Vật lý 11 - Bài 28: Lăng kính - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A3 - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm

Câu 3: Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình sau: tia ló truyền đi sát mặt BC.Góc lệch của tia sáng truyền khỏi lăng kính là

A. 0

B. 45

C. 22,5

D. 90

 

pptx 18 trang Trí Tài 03/07/2023 2060
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Vật lý 11 - Bài 28: Lăng kính - Năm học 2022-2023 - Lớp 11A3 - Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chào mừng các thầy cô và các em học sinh! 
Ngày soạn : 13//2023 
Lớp dạy 11a3 
BÀI 28 
LĂNG KÍNH 
Phiếu học tập số 1 : 
Nhiệm vụ : Nêu cấu tạo của lăng kính ? 
Cụ thể : 
+ Định nghĩa lăng kính ................................................ ...................................................................................... 
+ Cấu tạo gồm................................................................................................................................................................. 
+ Đặc trưng của lăng kính về phương diện quang học ................................................................................................... 
+ Vẽ hình ................................................................................ 
Phiếu học tập số 2: Nêu mục II Đường đi của tia sáng qua lăng kính 
Cụ thể: 
Nhiệm vụ 1: Tác dung tán sắc ánh sáng trắng( làm thí nghiệm,video chứng minh, hoặc nêu hiện tượng tán sắc qua lăng kính ) 
........................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Nhiệm vụ 2 : Vẽ đường đi của tia sáng qua lăng kính ( vẽ hình)? 
......................................................................................................................................................................................................................................................................... 
Tia ló ra khỏi lăng kính bao giờ ...... Về phía đáy lăng kính so với tia tới 
Góc lệc D là góc tạo bới tia..... và tia.... 
Nhiệm vụ 3 : Nêu các công thức của lăng kính 
................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ 
Phiếu học tập số 3: 
Nhiệm vụ : Nêu công dụng của lăng kính? 
LĂNG KÍNH 
Cấu tạo của lăng kính 
Góc chiết quang A 
Chiết suất n 
Đường truyền tia sáng qua lăng kính 
Tác dụng tán sắc ánh sáng trắng 
Đường truyền tia sáng qua lăng kính 
Tía ló ra khỏi lăng kính bao giờ cũng bị lệch về phía đáy lăng kính 
Góc tạo bởi tia ló và tia tới gọi là góc lệch D 
Các công thức lăng kính 
sin i 1 = nsin r 1 
sin i 2 = nsin r 2 
A = r 1 + r 2 
D = i 1 + i 2 - A 
Công dụng lăng kính 
Máy quang phổ lăng kính 
Lăng kính phản xạ toàn phần 
30 
40 
20 
10 
50 
60 
70 
80 
QUAY 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
VÒNG QUAY 
MAY MẮN 
Câu 1: Góc lệch của tia sáng khi truyền qua lăng kính là góc tạo bởi 
A. Tia tới lăng kính và tia ló ra khỏi lăng kính 
B . Tia tới và tia pháp tuyến 
C. Hai mặt bên của lăng kính 
D. Tia ló và pháp tuyến 
Câu 2: Hãy chọn câu sai về công thức của lăng kính ? 
sin i 1 = nsin r 1 
B. sin i 2 = nsin r 2 
C. A = r 1 – r 2 
D. D = i 1 + i 1 – A 
Câu 3 : Cho tia sáng truyền tới lăng kính như hình sau : tia ló truyền đi sát mặt BC.Góc lệch của tia sáng truyền khỏi lăng kính là 
A. 0 
B. 45 
C. 22, 5 
D. 90 
Câu 4: Chọn phaùt bieåu sai khi noùi veà laêng kính 
A. Lăng kính là bộ phận chỉ có trong máy quang phổ 
B. lăng kính làm lệch tia ló về phía đáy lăng kính 
C. Lăng kính làm bằng khối chất trong suốt 
D. Một lăng kính được đặc trưng bởi góc chiết quang A và chiết suất n 
Câu 5: Có ba trường hợp truyền 
 tia sáng qua lăng kính như hình sau: 
Trường hợp nào lăng kính KHÔNG 
làm lệch tia ló về phía đáy? 
A. Trường hợp 1 
B. Trường hợp 2 và 3 
C. Trường hợp 1,2,3 
D. Không có trường hợp nào 
Câu 6: Lăng kính phản xạ toàn phần là 
A. Lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác vuông cân 
B . Lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác đều 
C. Lăng kính có tiết diện thẳng là hình vuông 
D. Lăng kính có tiết diện thẳng là tam giác bất kỳ 
 Câu 7: Một tia sáng mặt trời truyền qua một lăng kính khi ló ra như thế nào? 
C . Bị tách ra thành nhiều tia sáng trắng 
ù 
B . Bị tách ra thành nhiều tia sáng có màu khác nhau tia tôùi 
A . Vẫn là một tia sáng trắng 
D.Là một tia sáng trắng có viền màu 
 Bài tập tự luận : Cho một tia sáng đơn sắc chiếu vuông góc vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang A = 30 º thì thu được góc lệch D = 30º. Chiết suất của lăng kính là bao nhiêu ? 
 Cho moät laêng kính coù goùc chieát quang A =60 0 vaø chieát suaát n = .Chieáu moät tia saùng naèm trong moät tieát dieän thaúng cuûa laêng kính , vaøo maët beân cuûa laêng kính döôùi goùc tôùi i 1 = 45 0 . Tính goùc leäch D cuûa tia saùng? 
Veà nhaø hoïc thuoäc baøi vaø laøm baøi taäp 4, 5, 6, 7/ 179.SGK 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_vat_ly_11_bai_28_lang_kinh_nam_hoc_2022_2023_lop_1.pptx