Kiểm tra 15 phút lần 2 - Môn Tin Học - Mã đề 001

Kiểm tra 15 phút lần 2 - Môn Tin Học - Mã đề 001

Câu 1. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :

 A. Có thể dùng câu lệnh FOR – DO để thay thế cho câu lệnh lặp WHILE – DO.

 B. Một cấu trúc lặp có thể xuất hiện trong của một cấu trúc lặp khác

 C. Câu lệnh lặp không được xuất hiện trong đứng sau từ khóa THEN của cấu trúc rẽ nhánh.

 D. Câu lệnh rẽ nhánh không được xuất hiện trong của một cấu trúc lặp.

Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?

 A. If a = 5 then a := d + 1

else

a := d + 2 ;

 B. If a = 5 then

a := d + 1

else

a := d + 2 .

 C. If a = 5 then

a := d + 1

else

a := d + 2 ;

 D. If a = 5 then a := d + 1 ;else

a := d + 2 ;

Câu 3. Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?

 A. 100 > 99 ; B. “A>B”; C. “A nho hon B”; D. “false”;

Câu 4. Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau :

Dạng lặp tiến :

FOR := TO DO ;

Dạng lặp lùi :

FOR := DOWNTO DO ;

Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :

 A. Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO có thể không được thực hiện lần nào, đó là trường hợp giá trị cuối nhỏ hơn giá trị đầu.

 B. Biểu thức giá trị đầu và biểu thức giá trị cuối có thể thuộc kiểu số thực.

 C. Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO luôn được thực hiện ít nhất một lần.

 D. Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.

Câu 5. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh:

 IF Then ; Điều kiện là:

 A. Một câu lệnh ; B. Biểu thức lôgic

 C. Biểu thức quan hệ; D. Biểu thức số học;

 

doc 4 trang lexuan 10630
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra 15 phút lần 2 - Môn Tin Học - Mã đề 001", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT ĐẮK LẮK
TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN CỪ
(Đề thi có 05 trang)
KIỂM TRA 15 PHÚT LẦN 2
NĂM HỌC 2020 - 2021
MÔN TIN HỌC – Khối lớp 11
Thời gian làm bài : 15 phút
(không kể thời gian phát đề)
Mã đề 001
Họ và tên học sinh :....................................................... Số báo danh : ...................
Điểm
Lời nhận xét của giáo viên
(Học sinh trả lời bằng cách khoanh tròn vào đáp án đúng.)
Câu 1. Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :
	A. Có thể dùng câu lệnh FOR – DO để thay thế cho câu lệnh lặp WHILE – DO.
	B. Một cấu trúc lặp có thể xuất hiện trong của một cấu trúc lặp khác
	C. Câu lệnh lặp không được xuất hiện trong đứng sau từ khóa THEN của cấu trúc rẽ nhánh.
	D. Câu lệnh rẽ nhánh không được xuất hiện trong của một cấu trúc lặp.
Câu 2. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, câu lệnh nào sau đây là đúng ?
	A. If a = 5 then a := d + 1
else
a := d + 2 ;
	B. If a = 5 then
a := d + 1
else
a := d + 2 .
	C. If a = 5 then
a := d + 1
else
a := d + 2 ;
	D. If a = 5 then a := d + 1 ;else
a := d + 2 ;
Câu 3. Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?
	A. 100 > 99 ;	B. “A>B”;	C. “A nho hon B”;	D. “false”;
Câu 4. Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau :
Dạng lặp tiến :
FOR := TO DO ;
Dạng lặp lùi :
FOR := DOWNTO DO ;
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu sau đây :
	A. Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO có thể không được thực hiện lần nào, đó là trường hợp giá trị cuối nhỏ hơn giá trị đầu. 
	B. Biểu thức giá trị đầu và biểu thức giá trị cuối có thể thuộc kiểu số thực.
	C. Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO luôn được thực hiện ít nhất một lần.
	D. Ở dạng lặp lùi câu lệnh sau DO được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.
Câu 5. Hãy chọn phương án ghép đúng nhất . Để mô tả cấu trúc rẽ nhánh trong thuật toán, nhiều ngôn ngữ lập trình bậc cao dùng câu lệnh:
 IF Then ; Điều kiện là:
	A. Một câu lệnh ;	B. Biểu thức lôgic
	C. Biểu thức quan hệ;	D. Biểu thức số học;
Câu 6. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp For có nhiều lệnh con ?
	A. For i := 1 to 100 do 
a := a – 1 ;b= a – c ;
	B. For i := 1 to 100 do
 Begin
a := a – 1 ; 
b := a – c ;;
End;
	C. For i := 1 to 100 do Begin
a := a – 1 ; b := a – c
	D. For i := 1 to 100 do a := a – 1 ; b := a – c ; EndFor ;
Câu 7. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, đoạn chương trình sau đưa ra màn hình kết quả gì
For i := 1 to 10 do write(i, ‘ ’);
	A. Đưa ra 10 dấu cách.	B. 10987654321
	C. 12345678910 	D. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Câu 8. Phát biểu nào sau đây có thể lấy làm biểu thức điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh ?
	A. A + B;	B. A>B;	C. “A nho hon B”;	D. N mod 100;
Câu 9. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, về mặt cú pháp câu lệnh nào sau đây là đúng với cấu trúc lặp While có một lệnh con?
	A. While (a>5) and (a 5) and (a<17) do a := a - 1
	C. While a>5 and a 5) and (a<17) do ; a := a - 1 ;
Câu 10. Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao thường có cấu trúc lặp để mô tả việc lặp đi lặp lại một số thao tác nào đó khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.Để tổ chức việc lặp như vậy PASCAL dùng câu lệnh WHILE – DO có dạng :
WHILE DO ;
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây :
	A. điều kiện trong cấu trúc lặp WHILE – DO có thể là một biểu thức kiểu nguyên hoặc kiểu kí tự.
	B. Biểu thức điều kiện được tính và kiểm tra, nếu biểu thức đó sai thì câu lệnh sau DO được thực hiện.
	C. Câu lệnh sau DO bao giờ cũng được thực hiện ít nhất một lần.
	D. Khi xác định được trước số lần lặp vẫn có thể dùng cấu trúc lặp WHILE – DO. 
Câu 11. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, phát biểu nào sau đây là đúng :
với câu lệnh rẽ nhánh if then else ?
	A. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai cặp dấu ngoặc 
nhọn;
	B. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa hai dấu ngoặc đơn;
	C. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End ;
	D. Nếu sau then muốn thực hiện nhiều câu lệnh thì các câu lệnh phải đặt giữa Begin và End . 
Câu 12. Cho hai dạng lặp FOR – DO trong PASCAL như sau :
Dạng lặp tiến :
FOR := TO DO ;
Dạng lặp lùi :
FOR := DOWNTO DO ;
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu đưới dây :
Biến đếm là biến đơn, thường có kiểu nguyên.
	A. Với mỗi giá trị của biến đếm trong khoảng từ giá trị đầu đến giá trị cuối, câu lệnh sau DO được thực hiện một lần.
	B. Ở dạng lặp tiến câu lệnh sau DO được thực hiện tuần tự, với biến đếm lần lượt nhận giá trị từ giá trị đầu đến giá trị cuối.
	C. Phải có lệnh thay đổi biến đếm trong mỗi sau DO trong cấu trúc lặp này, vì giá trị của biến đếm không được tự động điều chỉnh sau mỗi lần thực hiện câu lệnh lặp. 
Câu 13. Hãy chọn phương án ghép đúng . Với cấu trúc rẽ nhánh IF THEN ELSE , câu lệnh 2 được thực hiện khi:
	A. Biểu thức điều kiện đúng;
	B. Câu lệnh 1 được thực hiện;
	C. Biểu thức điều kiện đúng và câu lệnh 1 thực hiện xong;
	D. Biểu thức điều kiện sai;
Câu 14. Hãy chọn cách dùng sai . Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất của hai biến A. B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :
	A. X := B; If A < B Then X := A;	B. If A <= B Then X := A Else X := B;
	C. If A < B Then X := A Else X := B;	D. If A < B Then X := A;
Câu 15. Trong ngôn ngữ lập trình Pascal, muốn kiểm tra đồng thời cả ba giá trị của A, B, C có cùng lớn hơn 0 hay không ta viết câu lệnh If thế nào cho đúng ?
	A. If A>0 and B>0 and C>0 then 
	B. If (A>0) and( B>0) and( C>0) then . 
	C. If (A>0) or (B>0) or (C>0) then 
	D. If A, B, C > 0 then 
Câu 16. Cho chương trình viết bằng PASCAL sau đây :
PROGRAM giaiPT;
USES Crt;
Var A, B, C : Real;
DELTA, X1, X2 : Real;
BEGIN
Clrscr;
write(‘ Nhap cac he so A, B, C : ’);
readln(A, B, C);
DELTA := B*B - 4*A*C;
If DELTA > 0 Then
Begin
X1 := ( - B - SQRT(DELTA) ) / (2*A);
X2:= -B /A-X1;
writeln(‘ X1 = ’, X1);
writeln(‘ X2 = ’, X2);
 End;
readln
END. 
Hãy chọn phát biểu sai trong các phát biểu sau đây :
	A. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai nhưng chưa xét hết các trường hợp;
	B. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai nhưng không đưa ra thông báo gì khi chương trình có nghiệm kép;
	C. Đây là chương trình giải phương trình bậc hai, nhưng không đưa ra thông báo gì khi phương trình vô nghiệm 
	D. Đây là chương trình giải và thông báo nghiệm của một phương trình bậc hai nếu phương trình đó có nghiệm; 
Câu 17. Cho chương trình viết bằng ngôn ngữ PASCAL sau đây :
PROGRAM Inso;
Uses crt;
Var M, N, I : integer;
BEGIN
clrscr;
M:=0;
N:=0;
For I := 1 TO 10000 do
Begin
if ( (I mod 3) = 0 ) then M := M + 1 ;
if ( (I mod 3) = 0 ) and ( (I mod 5) = 0 ) then N := N + 1 ; End;
writeln( M,‘’, N );
readln
END.
Phát biểu nào dưới đây về chương trình trên là đúng ?
	A. Đây là chương trình đếm số các số nguyên nhỏ hơn 10000 và chia hết cho 3;
	B. Đây là chương trình đếm số các số nguyên trong khoảng từ 1 đến 10000 là bội số của 3;
	C. Đây là chương trình đếm và thông báo ra màn hình rằng trong khoảng từ 1 đến 10000 có bao nhiêu số nguyên là bội số của 3 và có bao nhiêu số là bội số chung của 3 và 5; 
	D. Đây là chương trình đếm số các số nguyên trong khoảng từ 1 đến 10000 là bội số của 3 và 5; 
Câu 18. Trong các ngôn ngữ lập trình bậc cao thường có cấu trúc lặp để mô tả việc lặp đi lặp lại một số thao tác nào đó khi một điều kiện cho trước được thỏa mãn.
Để tổ chức việc lặp như vậy PASCAL dùng câu lệnh WHILE – DO có dạng :
WHILE DO ;
Chọn phát biểu sai trong các phát biểu dưới đây :
	A. Điều kiện là biểu thức cho giá trị logic.
	B. Nếu không có lệnh nào thay đổi điều kiện trong mỗi câu lệnh sau DO thì có thể gặp hiện
tượng lặp vô hạn khi thực hiện chương trình, nghĩa là lặp không dừng được,
	C. Không cần có lệnh thay đổi điều kiện trong mỗi câu lệnh sau DO trong cấu trúc lặp này, vì giá trị của biểu thức điều kiện được tự động điều chỉnh sau mỗi lần thực hiện câu lệnh lặp.
	D. Về mặt cú pháp, những biểu thức có thể điền vào điều kiện trong cấu trúc WHILE – DO cũng có thể điền vào điều kiện trong cấu trúc rẽ nhánh IF – THEN 
Câu 19. Những biểu thức nào sau đây có giá trị TRUE ? ;
	A. ( 20 > 19 ) and ( ‘B’ < ‘A’ );	B. 4 + 2 * ( 3 + 5 ) < 18 div 4 * 4 ;
	C. ( 3 2 ) and not( 4>24 div 2 ); 
Câu 20. Hãy chọn cách dùng sai . Muốn dùng biến X lưu giá trị nhỏ nhất trong các giá trị của hai biến A, B có thể dùng cấu trúc rẽ nhánh như sau :
	A. If A <= B Then X := A Else X := B;	B. X := B; If A < B Then X := A;
	C. If A < B Then X := A; 	D. If A < B Then X := A Else X := B;
------ HẾT ------

Tài liệu đính kèm:

  • dockiem_tra_15_phut_lan_2_mon_tin_hoc_ma_de_001.doc