Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 11

Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 11

CHỦ ĐỀ THÁNG 9:

THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN

VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC

Hoạt động 1

THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ

"BẠN HIỂU GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC"

I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:

- Học sinh hiểu được nội dung cơ bản và bày tỏ ý kiến về sự nghiệp CNH-HĐH.

- Biết xác định quyền và trách nhiệm của thanh niên HS là tích cực, chủ động, tự giác học tập, rèn luyện để sau này góp phần cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.

- Tin tưởng vào sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước do Đảng lãnh đạo.

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:

 Thảo luận chuyên đề:

1. Công nghiệp hoá là gì? Vì sao phải tiến hành CNH-HĐH?

Có thể xây dựng và phát triển đất nước dựa vào nền sản xuất nông nghiệp như hiện hay được không? Con người sống trong thời đại CNH-HĐH sẽ như thế nào? (Năng động hơn, có tác phong và lối sống công nghiệp.).

Để trả lời câu hỏi này, người dẫn CT gợi ý: Muốn phát triển đất nước phải làm cho nền sản xuất nhỏ, thủ công nghiệp hiện nay trở thành nền sản xuất công nghiệp với các máy móc, thiết bị và phương tiện hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đó chính là công nghiệp hoá. Nhưng nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, muốn phát triển nhanh, theo kịp các nước trong khu vực, chúng ta phải hiện đại hoá nền công nghiệp. Hiện đại hoá là gì? Đó là nền công nghiệp được áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại nhất ở các khâu,các lĩnh vực sản xuất. Toàn bộ nền sản xuất công nghiệp từng bước được tự động hoá, tin học hoá. trong đó hàm lượng trí tuệ này càn chiếm tỉ trọng lớn trong các sản phẩm được sản xuất ra.

 

doc 35 trang lexuan 7291
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Hoạt động ngoài giờ lên lớp 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn: 10/09/2015 CHỦ ĐỀ THÁNG 9:
THANH NIÊN HỌC TẬP, RÈN LUYỆN 
VÌ SỰ NGHIỆP CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC
Hoạt động 1
THẢO LUẬN CHUYÊN ĐỀ
"BẠN HIỂU GÌ VỀ CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC"
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Học sinh hiểu được nội dung cơ bản và bày tỏ ý kiến về sự nghiệp CNH-HĐH.
- Biết xác định quyền và trách nhiệm của thanh niên HS là tích cực, chủ động, tự giác học tập, rèn luyện để sau này góp phần cho sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
- Tin tưởng vào sự thành công của sự nghiệp CNH-HĐH đất nước do Đảng lãnh đạo.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:
Thảo luận chuyên đề: 
1. Công nghiệp hoá là gì? Vì sao phải tiến hành CNH-HĐH?
Có thể xây dựng và phát triển đất nước dựa vào nền sản xuất nông nghiệp như hiện hay được không? Con người sống trong thời đại CNH-HĐH sẽ như thế nào? (Năng động hơn, có tác phong và lối sống công nghiệp...).
Để trả lời câu hỏi này, người dẫn CT gợi ý: Muốn phát triển đất nước phải làm cho nền sản xuất nhỏ, thủ công nghiệp hiện nay trở thành nền sản xuất công nghiệp với các máy móc, thiết bị và phương tiện hiện đại, dựa trên sự phát triển của công nghiệp và tiến bộ khoa học - công nghệ nhằm tạo ra năng suất lao động xã hội cao. Đó chính là công nghiệp hoá. Nhưng nước ta đi lên từ một nước nông nghiệp lạc hậu, muốn phát triển nhanh, theo kịp các nước trong khu vực, chúng ta phải hiện đại hoá nền công nghiệp. Hiện đại hoá là gì? Đó là nền công nghiệp được áp dụng các thành tựu khoa học, công nghệ hiện đại nhất ở các khâu,các lĩnh vực sản xuất. Toàn bộ nền sản xuất công nghiệp từng bước được tự động hoá, tin học hoá... trong đó hàm lượng trí tuệ này càn chiếm tỉ trọng lớn trong các sản phẩm được sản xuất ra.
2. Mục tiêu của CNH-HĐH:
"Xây dựng đất nước ta thành 1 nước công nghiệp có cơ sở vật chất kĩ thuật hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lý, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu... văn minh".
® Đến năm 2020 phấn đấu thành 1 nước công nghiệp.
3. Vai trò của CNH-HĐH trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước:
- Làm cho tốc độ phát triển kinh tế - xã hội nhanh hơn, của cải làm ra nhiều hơn, chất lượng tốt hơn, giá rẻ hơn.
- Từ đó có điều kiện đầu tư nhiều hơn cho các công trình công cộng như bệnh viện, trường học, đường giao thông, các công trình văn hoá... nâng cao đời sống nhân dân về cả vật chất lẫn tinh thần. Học sinh có điều kiện học tốt hơn, có đầy đủ các điều kiện để phát triển tối đa cả về thể chất lẫn tinh thần.
4. Quan điểm cơ bản: 
- Giữ vững độc lập tự chủ đi đôi với mở rộng hợp tác quốc tế.
- Xem đây là sự nghiệp của toàn dân.
- Lấy việc phát huy nguồn lực con người làm yếu tố phát triển.
- Lấy khoa học - công nghệ làm động lực.	
- Lấy hiệu quả kinh tế - xã hội làm tiêu chuẩn cơ bản để xác định phương án phát triển.
® Ngoài các điều kiện về vốn, khoa học, công nghệ, cơ sở hạ tầng... thì điều kiện đặc biệt quan trọng là phải có nguồn nhân lực đáp ứng được các yêu cầu CNH - HĐH. Con đường tốt nhất và duy nhất giúp chúng ta có điều kiện này là đầu tư cho giáo dục.
5. Trách nhiệm, vai trò xung kích của thanh niên...?
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Tìm các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động, cần vận dụng các điều 12, 13, 29 trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em để hướng dẫn học sinh tìm hiểu, liên hệ việc thực hiện các quyền nói trên trong thực tế.
- Nêu mục đích yêu cầu, kế hoạch. thời gian hoạt động cho cả lớp.
Chuẩn bị các câu hỏi gợi ý, hướng dẫn học sinh khai thác nội dung hoạt động. Câu hỏi có thể đưa ra dưới dạng câu hỏi - đáp hoặc dưới dạng xử lý tình huống.
- Giao cán bộ lớp phân công các tổ chuẩn bị câu trả lời (theo nhóm hoặc cá nhân).
2. Học sinh:
- Nhận vấn đề (câu hỏi), hội ý thống nhất nội dung, hình thức hoạt động. tiến hành phân nhóm, thu thập những tài liệu cần thiết, chuẩn bị đáp án.
- Trang trí lớp, kê bàn ghế phù hợp với hình thức hoạt động.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ.
- Phân công chủ toạ chương trình.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Người phụ trách
Nội dung chương trình hoạt động
PP&P. tiện
Thời lượng
Người điều khiển
Đóng tiểu phẩm
Đại diện nhóm
Đại diện nhóm
Đại diện nhóm
Xung phong
I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.
+ Giới thiệu đại biểu, ban cố vấn.
II. THẢO LUẬN:
1. Tiểu phẩm dẫn ý
2. Chia nhóm (từ 3 đến 5 nhóm)
Chuẩn bị phương tiện
Các nhóm trình bày ý kiến, bổ sung.
Nội dung:
- Nhóm 1: Bàn "Hiểu thế nào là CNH, HĐH?".
- Nhóm 2: Bàn "Mục tiêu của CNH, HĐH đất nước".
- Nhóm 3: Bàn "Vai trò của CNH, HĐH trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước?".
- Nhóm 4: Nêu tóm tắt quan điểm của nhà nước ta trong việc thực hiện CNH, HĐH.
- Nhóm 5: Vai trò, trách nhiệm của thanh niên, HS trong công cuộc này. Thể hiện cụ thể ?
3. Thảo luận nhóm --> cả lớp
4. Xen các tiết mục văn nghệ
- Bài ca xây dựng
- Mùa xuân từ những giếng dầu..
III. HOẠT ĐỘNG KẾT THÚC
1. Lời kết cho tiểu phẩm
2. Đại biểu có ý kiến
3. Đúc kết nội dung: khẳng định niềm tin về CNH, HĐH. Hưởng thành quả \\ Có nghĩa vụ đóng góp (nâng cao trình độ, rèn thể chất, đạo đức...)
Chương trình
Kịch bản
Thảo luận
Giấy viết
Nhạc, micro
3'
15'
15'
5'
5'
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC tổng kết nội dung buổi sinh hoạt.
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung về hoạt động của lớp và yêu cầu hs chuyển sang hoạt động 2
Hoạt động 2
THI HÙNG BIỆN
TRÁCH NHIỆM CỦA THANH NIÊN HỌC SINH TRONG SỰ NGHIỆP "CÔNG NGHIỆP HOÁ - HIỆN ĐẠI HOÁ ĐẤT NƯỚC"
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Hiểu sâu sắc về vai trò, quyền và trách nhiệm của thanh niên HS về sự nghiệp CNH - HĐH.
- Biết xác định trách nhiệm cụ thể của mình, từ đó lập kế hoạch phấn đấu, tự giác học tập, rèn luyện.
- Rèn tính mạnh dạn, tự tin trình bày vấn đề trước tập thể: sẵn sàng tham gia các hoạt động với tinh thần trách nhiệm cao.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG:Các đề tài hùng biện:
1. Vai trò, quyền và trách nhiệm của HS trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
2. Yêu cầu của sự nghiệp CNH - HĐH đối với đất nước.
3. Nhiệm vụ của thanh niên HS trong sự nghiệp CNH - HĐH đất nước.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Họp cán bộ lớp, BCH chi đoàn, giao trách nhiệm.
- Gợi ý tìm các tài liệu có liên quan đến nội dung hoạt động, cần vận động các điều 12, 13, 19 trong Công ước Liên hiệp quốc về quyền trẻ em để học sinh hiểu mình có quyền được thể hiện ước mơ, khát vọng.
- Nêu mục đích yêu cầu, kế hoạch. Thời gian hoạt động cho cả lớp.
- Kiểm tra sự chuẩn bị // Giải đáp những vướng mắc kiến thức cho HS.
2. Học sinh:
- Thành lập Ban tổ chức cuộc thi (theo đội).
- Trang trí lớp, kê bàn ghế phù hợp với hình thức hoạt động.
- Chuẩn bị một số tiết mục văn nghệ, trò chơi, phim ảnh minh hoạ.
- Mời đại biểu, Ban giám khảo. Phân công chủ toạ chương trình.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Người phụ trách
Nội dung chương trình hoạt động
PP&P. tiện
Thời lượng
MC
Đại diện nhóm
1 HS hoặc cả nhóm
BGK
MC & đội 3 HS
BGK
GVCN
I. HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU:
+ Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình.
+ Giới thiệu đại biểu, ban cố vấn.
+ Khai mạc cuộc thi.
(Giới thiệu các đội thi, BGK, cách thi và cho điểm).
II. XEM PHIM:
(Một số đoạn phim về thành tựu khoa học của thế giới: Về các chế phẩm sinh học mới, công nghệ hoá dầu, chế tạo máy bay, luyện kim màu...). 
III. TIẾN HÀNH THI HÙNG BIỆN:
1. Thi theo từng nhóm:
(Chia lớp thành 3 nhóm để thi theo 3 đề tài) 
Các hình thức hoạt động cụ thể:
- Lời chào.
- Đại diện giới thiệu về nhóm mình.
- 1 tiết mục văn nghệ - cá nhân phù hợp hát nhóm.
(Gợi ý chọn bài có nội dung phù hợp: VN gấm hoa, Tiếng hát trên công trường, Mùa xuân từ những giếng dầu...)
- Phần hùng biện (HS đã chuẩn bị, có cho bổ sung. Có thể minh hoạ bằng Tiểu phẩm).
ĐỀ TÀI: 
a. Là TNHS, bạc xác định được vai trò gì, quyền và trách nhiệm gì trong sự nghiệp CNH - HĐH của đất nước?
Trả lời:
Vai trò: Lực lượng xung kích, chủ chốt...
Quyền và trách nhiệm: Thể hiện những ước mơ chính đáng, làm giàu cho bản thân và tổ quốc, vươn lên khẳng định khả năng của tuổi trẻ.
b. Muốn sự nghiệp CNH - HĐH thành công, thế hệ TNHS phải đáp ứng được những yêu cầu cụ thể nào?
Trả lời:
Theo 6 ý gợi ở tài liệu // Trân trọng ý tưởng mới, sáng tạo và chân tình của HS.
c. Xác định nhiệm vụ trước mắt của HS hiện nay?
Trả lời:
Phấn đấu toàn diện // chuyên sâu.
Có định hướng học tập rõ, không dao động, không mất niềm tin...
2. BGK nhận xét: Về cách thể hiện ý tưởng, tác phong hùng biện, sức thuyết phục... (có thể lấy biểu quyết trong cả lớp, nếu cân cho bổ sung).
Cho điểm: 3 mức (30đ, 20đ, 10đ).
Đội nào có minh hoạ Tiểu phẩm + 10đ.
3. Trò chơi tập thể:
- Sau phần thi của 2 đội, xen 1 trò chơi.
"Hiểu ý nhau. Tên; Tôi là ai - Tôi làm việc ở đâu".
- Cách chơi: Mỗi đội cử 3 HS, phối hợp nhau.
+ Sau khi nhận đề tài, HS mô tả bằng động tác.
+ 01 HS đoán nghề nghiệp.
+ 01 HS đoán nơi làm việc.
(2 HS nầy chọn trong những tấm bảng có ghi sẵn, đưa tên - đúng 1 ý được 10đ. Ghép đúng 20đ).
4. BGK công bố kết quả // Hát bài tập thể "Thanh niên thế hệ HCM".
5. GVCN nhận xét chung về quá trình thực hiện:
Củng cố mục tiêu tiết HĐ: Khẳng định đây là sự nghiệp của toàn dân, phải có niềm tin, xác định nhiệm vụ học tập, rèn luyện, kiên trì phấn đấu...// phát thưởng.
Kịch bản
Phim máy chiếu
Hùng biện Micrô
nhạc 
Tiểu phẩm
18 bảng ghép cho 9 lượt (mỗi đội 3 lượt chơi)
Quà
4'
5'
21'
mỗi đội có khoảng 7'
10'
5'
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
 - MC tổng kết nội dung buổi sinh hoạt.
 - Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung về hoạt động của lớp và thông báo chủ điểm tháng 10:
thanh niên với tình ban, tình yêu và gia đình.
Ngày soạn: 14/10/2015
CHỦ ĐỀ THÁNG 10:
THANH NIÊN VỚI TÌNH BẠN, TÌNH YÊU VÀ GIA ĐÌNH
Hoạt động 1
TÌM HIỂU VỀ VẺ ĐẸP TRONG TÌNH BẠN VÀ TÌNH YÊU
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Hiểu được vẻ đẹp của tình bạn, tình yêu trong sáng, lành mạnh ở lứa tuổi vị thành niên và ý nghĩa quan trọng của những tình cảm đó trong việc hình thành nhân cách của các em.
- Hiểu thanh niên học sinh có quyền được bày tỏ và bảo vệ quan điểm của mình về tình bạn, tình yêu.
- Cùng hợp tác xây dựng mối quan hệ đẹp bình đẳng trong tình bạn, tình yêu.
- Có thái độ đúng đắn trong việc xây dựng tình bạn, tình yêu đẹp đẽ, trong sáng và bình đẳng.
II. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG:
1. Nội dung 1:
Khái niệm tình bạn.
Thế nào là tình bạn tốt?
Khái niệm tình yêu.
Ở lứa tuổi học đường có nên yêu không? Nếu có, chúng ta phải làm thế nào để có tình yêu đẹp?
Hình thức:
a. Thảo luận hai tình huống về tình bạn và tình yêu:
- TH1: Lan và Hương chơi với nhau, Lan nói một vài bí mật của Hương cho các bạn khác nghe. Theo bạn, Lan có phải là người bạn tốt của Hương không? Nếu là Hương, bạn sẽ làm gì?
- TH2: Hai bạn Hùng và Nhung chơi rất thân với nhau, Hùng quan tâm đặc biệt với Nhung. Nhung cảm thấy khó chịu rồi xa lánh Hùng vì tưởng Hùng yêu mình. Theo bạn những hành động của Hùng có phải là biểu hiện của tình yêu hay không? Nếu là Nhung, bạn sẽ cư xử như thế nào?
2. Nội dung 2: Tìm hiểu về những đặc điểm của tình bạn và tình yêu đẹp.
Hình thức: Trò chơi chung sức.
3. Nội dung 3: Tìm hiểu về những quyền và trách nhiệm của người thanh niên học sinh trong việc xây dựng tình bạn, tình yêu đẹp.
Hình thức: Trò chơi "Chiếc nón kỳ diệu"
- V1: Một trong những quyền cơ bản trong tình bạn, tình yêu.
- V2: Một trong những phẩm chất cao quý trong tình yêu của người Việt Nam. 
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Tình bạn là một loại tình cảm gắn bó hai hoặc nhiều người với nhau trên cơ sở hợp nhau về tính tình, giống nhau về sở thích, có sự phù hợp về xu hướng (thế giới quan, lý tưởng, niềm tin...) và một số nhân cách khác mà qua đó mỗi người đều tìm thấy ở bạn mình một cái "tôi" thứ hai ít nhiều có tính chất lý tưởng.
- Tình bạn có vai trò to lớn trong đời sống của mỗi người, đặc biệt là đối với thanh thiếu niên.
- Một tình bạn tốt có những đặc điểm sau:
+ Có sự phù hợp về xu hướng.
+ Có sự bình đẳng, tôn trọng lẫn nhau.
+ Có sự chân thành, tin cậy và có trách nhiệm cao với nhau.
+ Có sự đồng cảm, cảm thông sâu sắc với nhau.
+ Có thể tồn tại nhiều mối quan hệ tình bạn cùng một lúc mà vẫn giữ được độ mặn nồng thắm thiết.
- Tình bạn khác giới có thể chuyển thành tình yêu. Song, không nhất thiết mọi tình bạn khác giới đều thành tình yêu.
- Trong quan hệ bạn bè khác giới cần trách:
+ Ngộ nhận tình bạn khác giới là tình yêu.
+ Gây cho bạn khác giới hiểu nhầm là tình yêu.
- Tình bạn khác với tình yêu là không có sự say mê thể xác, không ghen tuông khi bạn khác giới có người yêu.
- Tình yêu là một loại tình cảm đặc biệt, một biểu hiện cao đẹp của tình người (lòng nhân ái), tình yêu làm con người trở nên thanh cao hơn, nhân ái hơn và giàu sức sáng tạo hơn.
- Tình yêu nam nữ là tình cảm đặc biệt, thúc đẩy hai người khác giới đi đến hoà nhận với nhau về tình cảm, tâm hồn và thể xác.
2. Học sinh:
- Soạn và bổ sung thêm các câu hỏi GV đã gợi ý.
- MC được cung cấp các câu hỏi, chuẩn bị đáp án cho các câu hỏi.
- Chuẩn bị khổ giấy to và bút.
- Phân công trang trí bảng và kê bàn ghế phù hợp với HĐ...
- Chuẩn bị phần thưởng (nếu có).
IV. TIẾN HÀNH HOẠT ĐỘNG:
HS hoàn toàn làm chủ bước này, các em hoàn toàn tự quản điều khiển tiết HĐ. GV là đại biểu, là cố vấn.
1. Hoạt động mở đầu (5 phút):
- Khởi động bằng một trò chơi hoặc hát một bài hát tập thể.
- Tuyên bố lý do, giới thiệu chương trình hoạt động.
- Giới thiệu đại biểu.
- Giới thiệu thành phần Ban cố vấn.
2. Hoạt động 1: Thảo luận về tình bạn và tình yêu đẹp (10 phút). 
- MC lần lượt đưa ra hai tình huống cho các nhóm cùng thảo luận. Thời gian thảo luận là 6 phút.
- Trong khi các tổ thảo luận, MC quan sát, nhắc nhở các ban tập trung, nhắc thời gian để các tổ chủ động hoàn thành đúng tiến độ.
- Các tổ cử đại diện trình bày ý kiến của tổ mình.
- Ban giám khảo cho điểm.
Đặc điểm của tình bạn đẹp.
Điểm
Cùng sở thích
10
Bình đẳng
30
Tôn trọng
12
Chân thành
16
Tin cậy
15
Đồng cảm
17
3. Hoạt động 2: Trò chơi chung sức (10 phút).
- MC triển khai trò chơi và các qui định.
- Điều khiển trò chơi đúng luật.
V1: Các đặc điểm của tình bạn đẹp.
- Kết quả điều tra
Đặc điểm của tình yêu đẹp.
Điểm
Tôn trọng lẫn nhau
25
Chung thuỷ
30
Yêu thương 
15
Tin tưởng
12
Chia sẻ
8
Trách nhiệm
10
V2: Các đặc điểm của tình yêu đẹp. 
- Kết quả điều tra
- Giám khảo cho điểm các tổ.
4. Hoạt động 3: Trò chơi chiếc nón kỳ diệu (15 phút).
- MC triển khai trò chơi và các qui định.
- Điều khiển trò chơi đúng luật
V1: Một trong những quyền cơ bản trong tình bạn, tình yêu
B
Ì
N
H
Đ
Ẳ
N
G
V2: Một trong những phẩm chất cao quí trong tình yêu của người Việt Nam 
C
H
U
N
G
T
H
Ủ
Y
- Giám khảo cho điểm các tổ.
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG(5’):
Phần này cũng do HS hoàn toàn làm chủ.
- Thư ký tổng kết điểm của các tổ.
- HS tự nhận xét, đánh giá những ưu, khuyết điểm của lớp và rút ra kiến thức cơ bản của tiết học.
- GVCN chốt lại những điều cốt lõi của tiết học và chuyển sang hoạt động 2.
Hoạt động 2:
 THI VĂN NGHỆ HÁT VỀ TUỔI HỌC TRÒ
I. MỤC TIÊU :
Giúp học sinh:
- Nhận biết được vẻ đẹp hồn nhiên, trong sáng của tình bạn, tình yêu tuổi học trò.
- Biết xây dựng tình cảm trong sáng, đoàn kết, gắn bó... giữa các bạn học cùng lớp, cùng trường.
- Biết cách tổ chức và điều khiển một chương trình thi văn nghệ trước tập thể lớp.
- Có thái độ tích cực, hăng hái, tự tin khi tham gia vào các phong trào hoạt động trong tập thể.
II. NỘI DUNG:
- Ca ngợi vẻ đẹp trong sáng của tuổi học trò.
- Ca ngợi tình cảm gắn bó của học sinh với thầy cô, với mái trường...
- Ca ngợi tình cảm bạn bè vô tư, chân thành, không toan tính hơn thua...
- Những xúc cảm, tình yêu đầu đời, những dỗi hờn đáng yêu, những trò tinh nghịch của tuổi 17.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Hướng dẫn cho học sinh các bước chuẩn bị cho buổi thi văn nghệ.
- Cho các thành viên trong tập thể lớp tự bàn bạc và thống nhất nội dung, cách tổ chức...
- Gợi ý các chủ đề, thể loại, cách trang trí, trang phục, hình thức thể hiện..., cho phù hợp với nội dung và hoàn cảnh.
- Chia các thành viên của lớp thành 4 tổ, mỗi tổ đều có 1 tổ trưởng để thống nhất ý kiến chung của cả tổ.
- Giao chỉ tiêu cho mỗi tổ sưu tầm, sáng tác 3 tiết mục gồm các thể loại: hát đơn ca, tốp ca, múa, ngâm thơ, diễn kịch giải quyết tình huống...
- Xây dựng thể lệ thi, cách thức tham gia, cách chấm điểm với các tiêu chí:
+ Các đội ra mắt thành công, gây được ấn tượng, sự cuốn hút: 10 điểm.
+ Chất lượng tiết mục (hay, rõ, đều...): 30 điểm.
+ Số lượng người tham gia (ít, nhiều): 10 điểm.
+ Thể loại đa dạng: 10 điểm.
+ Hình thức thể hiện (phù hợp, sinh động, sáng tạo...): 20 điểm.
+ Trang phục (phù hợp, công phu, đẹp...): 10 điểm.
+ Điểm cộng cho các sáng tác, các tiết mục tự biên: 10 điểm.
Tổng cộng là 100 điểm.
- Gợi ý các bài hát có nội dung về tuổi học trò:
+ "Người Thầy" - Nguyễn Nhất Huy.
+ "Mái trường mến yêu" - Lê Quốc Thắng.
+ "Tình bạn" - Phương Uyên.
+ "Phượng hồng" - Vũ Hoàng.
+ "Phố xa" - Lê Quốc Thắng.
+ "Góc phố dịu dàng" - Trần Minh Phí.
- Tổ chức luyện tập, chạy thể và duyệt chương trình...
2. Học sinh:
- Họp cán bộ lớp: Lớp trưởng, lớp phó học tập, BCH chi đoàn... để thông qua kế hoạch tổ chức hoạt động (nội dung, chủ đề, thể loại, tiến độ thực hiện, thời gian, địa điểm tập luyện và phân công trách nhiệm cho từng tổ).
- Đăng ký các tiết mục cụ thể của từng tổ và tiến hành tập luyện.
- Viết thơ mời các đại biểu, thầy cô giáo, PHHS, lớp trưởng, lớp phó học tập, BCH của các chi đoàn bạn.
- Chuẩn bị âm thanh, trang phục, trang điểm... dưới sự cố vấn, giúp đỡ của GVCN và BCH Đoàn trường...
- Cử người dẫn chương trình.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động
Nội dung 
Người thực hiện
Thời gian
1. Tuyên bố lý do:
2. Giới thiệu đại biểu:
3. Giới thiệu ban giám khảo, công bố thể lệ cuộc thi.
4. Các tổ dự thi tự giới thiệu về tổ mình:
5. Chạy chương trình đã được kiểm duyệt:
6. Kết thúc chương trình:
- "Tuổi học trò hồn nhiên thơ mộng. Tuổi học trò sống động khó quên", tuổi học trò thật đẹp, thật hồn nhiên trong sáng phải không các bạn? và để ca ngợi vẻ đẹp thần tiên đó, hôm nay, tại phòng thân thương của chúng ta sẽ diễn ra buổi biểu diễn văn nghệ hát về tuổi học trò, đó cũng là lý do của Hội thi hôm nay.
- Đến tham dự buổi Hội thi văn nghệ hôm nay em xin trân trọng giới thiệu thành phần Quý đại biểu gồm:.........
- Và một thành phần rất quan trọng của đêm hội diễn văn nghệ hôm nay là Ban giám khảo, em xin trân trọng giới thiệu thầy..., cô...
- Sau đây em xin trân trọng kính mời cô... đại diện cho Ban giám khảo lên công bố thể lệ cuộc thi và có đôi lời phát biểu với chúng ta xin trân trọng kính mời cô.
- Các đội ra mắt thành công là gây được ấn tượng, sự cuốn hút... đối với Ban giám khảo.
- Lần lượt giới thiệu các tiết mục biểu diễn.
+ "Người thầy" của nhạc sĩ Nguyễn Nhất Huy do bạn . thành viên của tổ 2 trình bày.
+ Hát múa minh hoạ bài "Phượng hồng" sáng tác của nhạc sĩ Vũ Hoàng do bạn thành viên của tổ 4 và tốp múa tổ 4 trình bày.
+ Thành viên tổ 3 sẽ song ca bài "Mái trường mến yêu" của nhạc sĩ Lê Quốc Thắng.
+ Tốp ca nam của tổ 1 sẽ gởi đến Hội diễn bài hát "Tình bạn" do nhạc sĩ Phương Uyên sáng tác.
- Công bố kết quả.
- Trao phần thưởng cho các tổ đạt giải.
- Người dẫn chương trình
- Người dẫn chương trình
Ban giám khảo
- Các tổ lần lượt thể hiện tài giới thiệu của mình.
- Người dẫn chương trình.
- Thành viên của tổ 2.
- Thành viên của tổ 4 và tốp múa của tổ 4.
- Thành viên tổ 3 
Tốp ca nam 
- Ban giám khảo.
- Quý đại biểu và khách mời vinh dự.
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
5'
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC tổng kết nội dung buổi sinh hoạt.
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung về hoạt động của lớp và thông báo kế hoạch giao lưu với thầy cô trong tuần sau.
Ngày soạn: 21 /11/2015
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 11
THANH NIÊN VỚI TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC VÀ 
TÔN SỰ TRỌNG ĐẠO
Hoạt động 1: GIAO LƯU VỚI THẦY CÔ GIÁO GIẢNG DẠY LỚP 
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- HS hiểu hơn về thầy cô giảng dạy lớp mình: vai trò và công ơn của thầy, cô giáo đối với sự phát triển của mỗi học sinh.
- Hiểu cụ thể hơn về các môn học, tìm ra phương pháp học tập tốt các môn mà các thầy, cô giảng dạy.
- Có thái độ kính trọng, biết ơn đối với các thầy, cô giáo.
- Có phương pháp học tập và rèn luyện tích cực. Không ngừng phấn đấu để đền đáp công ơn thầy cô.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : 
Nội dung 1: Tìm hiểu về truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo.
Hình thức: Trò chơi ô chữ.
Nội dung 2:
- Giao lưu với học sinh trong lớp với các thầy, cô giáo đang giảng dạy lớp mình với nội dung là:
+ Được nói lên tình cảm và lòng biết ơn với công lao dạy dỗ của thầy, cô giáo.
+ Hiểu thêm về công việc giảng dạy của thầy cô và mong muốn của thầy, cô đối với học trò.
+ Trao đổi với thầy cô về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.
+ Trao đổi, tâm tình với thầy cô về những kỉ niệm vui buồn trong tình cảm thầy trò.
+ Hiểu biết thêm về các kinh nghiệm, phương pháp học tập tốt các môn học.
- Trong quá trình giao lưu có các trò chơi và tiết mục văn nghệ giữa lớp và thầy cô giáo.
Hình thức: Trao đổi, thảo luận. Văn nghệ.
Nội dung 3: Tìm hiểu về một số câu tục ngữ, ca dao nói về truyền thống tôn sư trọng đạo.
Hình thức: Trò chơi
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Giao cho nhóm phụ trách xây dựng kế hoạch và chương trình hoạt động giao lưu của lớp với thầy, cô giáo.
- Liên hệ với các thầy cô giáo dạy ở lớp mình tham gia hoạt động giao lưu, nêu nội dung giao lưu để thầy, cô chuẩn bị. Mời một vài PHHS đến tham dự.
- Giao cho lớp chuẩn bị câu hỏi, các nội dung giao lưu, các tiết mục văn nghệ nói về truyền thống hiếu học và tôn sư trọng đạo.
2. Học sinh:
- Chuẩn bị câu hỏi và nội dung giao lưu theo gợi ý của giáo viên:
+ Lời chào mừng của lớp, lời cám ơn sự tham gia giao lưu của thầy, cô.
+ Chúng em muốn biết nổi vất vả, khó khăn và niềm vui trong quá trình dạy của thầy cô.
+ Các thầy cô thường mong muốn ở học trò của mình những điều gì?
+ Chúng em muốn hiểu rõ hơn về 
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
- Người dẫn chương trình tuyên bố ly do, mời giáo viên chủ nhiệm, thầy cô giáo, PHHS đến giao lưu với lớp.
- Người dẫn chương trình giới thiệu các thầy cô tham dự.
- Hoạt động 1: Khởi động trò chơi đi tìm ô chư: trong mỗi hàng ngang sẽ có từ khoá.
B
Ụ
I
P
H
Ấ
N
B
I
Ế
T
Ơ
N
C
Ầ
N
C
Ù
K
Í
N
H
T
R
Ọ
N
G
H
Ọ
C
B
À
I
1
2
3
4
5
H
I
Ế
U
H
Ọ
C
TỪ KHOÁ 
Câu hỏi gợi ý:
1. Bài hát nói về tình cảm của học sinh đối với thầy cô ? (1 bạn hát bài: Bụi phấn)
2. Đây là tình cảm của học sinh đối với thầy cô.
3. Học sinh muốn có kết quả tốt cần phải có đức tính này.
4. Một biểu hiện của truyền thống tôn sư trọng đạo.
5. Điều quan trọngcnhất của học sinh trước khi đến lớp.
- Hoạt động 2: MC dẫn sang nội dung giao lưu vớ thầy cô. MC lần lượt nêu các câu hỏi giao lưu hoặc đề nghị các bạn trong lớp nêu câu hỏi với các thầy cô.
+ Các thầy cô khi giao lưu có thể nêu một vài câu hỏi để học sinh cùng trao đổi, giúp các em hiểu sâu vấn đề hơn.
+ Xen kẻ tiết mục văn nghệ.
- Hoạt động 3: Trò chơi tìm một số câu ca dao, tục ngữ, thành ngữ nói về truyền thống tôn sư trọng đạo.
Chia lớp thành 4 nhóm: các nhóm ghi kết quả tìm kiếm được vào tờ giấy, dán lên bảng. Giáo viên dạy môn Văn là người cho kết quả đội nào ghi được nhiều nhất.
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- HS phát biểu ý kiến về buối giao lưu.
GV bộ môn phát biểu ý kiến.
- PHHS phát biểu.
- GV chủ nhiệm nhận xét và yêu cầu HS chuyển sang hoạt động kế tiếp.
Hoạt động 2: THẢO LUẬN VỀ PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG HIẾU HỌC
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- Về kiến thức:Học sinh hiểu về truyền thống hiếu học của Việt Nam.
- Về thái độ: Học sinh biết thay đổi thái độ học tập tốt hơn.
II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC HOẠT ĐỘNG : 
1. Nội dung:
- Tìm hiểu về truyền thống hiếu học ở nước ta trong lịch sử và hiện nay.
- Tìm hiểu các biểu hiện của truyền thống hiếu học.
- Tìm hiểu ý nghĩa của truyền thốn ghiếu học đối với bản thân, đất nước và xã hội.
2. Hình thức
a. Tổ chức:
- Hoạt động theo nhóm: mỗi nhóm là một tổ của lớp.
- 1 học sinh dẫn chuơng trình + 1 thư ký.
- Sau phần trả lời của mỗi nhóm, các nhóm khác sẽ được cho điểm, điểm của nhóm sẽ là điểm cộng của 3 nhóm còn lại.
b. Các hoạt động:
- Văn nghệ.
- Thảo luận giữa các nhóm.
- Chơi ô chữ.
- Ý kiến cá nhân.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Giao công việc cho Ban tổ chức:
+ Lớp phó phong tào làm MC: tổng hợp nội dung chương trình.
+ Lớp phó học tập: Soạn nội dung ô chữ và làm thư ký.
+ Bí thư: soạn các câu hỏi thảo luận giữa các tổ và câu hỏi cá nhân.
- Chuẩn bị một số câu hỏi và câu trả lời.
Gợi ý:
- Thế nào là truyền thống hiếu học? truyền thống hiếu học là một truyền thống có từ rất lâu đời của người dân Việt Nam, nó thể hiện tinh thần ham học hỏi, luôn muốn vượt qua những khó khăn để chinh phục những đỉnh cao của tri thức.
- Một số tấm gương hiếu học của Việt Nam: Mạc Đĩnh Chi, Lê Qúy Đôn, Lương Thế Vinh, Nguyễn Hiền, Bác Hồ...
2. Học sinh:
- Lớp phó học tập: sưu tầm tư liệu về các tấm gương hiếu học trong lịch sử dân tộc Việt Nam, thiết kế các ô chữ, vẽ trước ô chữ và bảng tính điểm lên bảng.
- Bí thư: tham khảo sách Hoạt động ngoài giờ lên lớp để thiết kế các câu hỏi thảo luận cho phù hợp với mục tiêu và tình hình thực tế của lớp.
- Lớp phó phong trào: chuẩn bị một số bài hát tập thể và trò chơi tập thể, tổng hợp các nội dung câu hỏi mà bạn lớp phó học tập và bí thư đưa ra.
IV. TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG:
Hoạt động 1: Hát tập thể ổn định lớp (2 phút).
Hoạt động 2: Thảo luận (20 phút).
- Mỗi tổ được phân công thảo luận 1 câu hỏi khác nhau, trong thời gian 5 phút.
- Mỗi tổ cử 1 đại diện lên trình bày lại nội dung mà tổ mình thảo luận được.
- Các tổ khác đóng góp ý kiến và cho điểm, tối đa 10 điểm.
Gợi ý câu hỏi:
- Theo bạn thế nào là truyền thống hiếu học?
- Theo bạn hiếu học có những biểu hiện cụ thể nào?
- Theo bạn hiếu học có giới hạn tuổi không? Tại sao?
- Theo bạn học sinh phải học như thế nào mới là hiếu học?
Hoạt động 3: Trò chơi ô chữ: Tìm hiểu về một số tấm gương hiếu học của Việt Nam (10 phút)
Luật chơi: Mỗi một hàng ngang tương ứng tên một danh nhân Việt Nam. Mỗi hàng ngang có một chữ cái được in đậm là một trong những ký tự của từ khoá. Từ khoá cũng là tên một danh nhân Việt Nam. Mỗi tổ lần lượt chọn một hàng ngang, đáp đúng từ hàng ngang được 10 điểm, đáp không đúng không đúng tổ khác có quyền trả lời, tổ khác đáp đúng được 5 điểm. Tổ nào có từ khoá có từ khoá có thể giành quyền trả lời trước, trả lời đúng từ khoá được 20 điểm, trả lời sai bị trừ 10 điểm.
Gợi ý ô chữ:
- Người có nhiều lời sấm dự đoán các sự kiện và được gọi là trạng Trình? Nguyễn Bỉnh Khiêm.
- Lương Thế Vinh khi còn bé đã biết lấy nước đổ vào giềng để nhặt quả bóng bưởi à sau này với nhiều đóng góp trong toán học ông đã được người ta gọi tên là gì? Trạng Lường.
- Người từng bắt đom đóm cho vào quả trứng để làm đèn sáng học mỗi đêm? Mạc Đĩnh Chi.
- Trạng nguyên nhỏ tuổi nhất ở nước ta? Nguyễn Hiền.
- Người có công giúp vua cân voi, xây tường, có tài về kiến trúc? Lê Qúy Đôn.
- Từ khoá: Bác Hồ.
Hoạt động 4: Phát biểu ý kiến cá nhân về một câu hỏi chung. MC gọi bất kỳ 3 bạn học sinh (ưu tiên học sinh xung phong) (6 phút).
Gợi ý câu hỏi:
Hiện tại, bạn đang học tập như thế nào? Với việc học tập như hiện tại, theo bạn, bạn đã là một học sinh hiếu học chưa?
V. KẾT THÚC HOẠT ĐỘNG:
- MC tổng kết nội dung buổi sinh hoạt.
- Giáo viên chủ nhiệm đánh giá chung về hoạt động của lớp và thông báo kế hoạch giao lưu với thầy cô trong tuần sau.
Ngày soạn: 01 /12/2015
CHỦ ĐỀ HOẠT ĐỘNG THÁNG 12
THANH NIÊN VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC 
Hoạt động 1: DIỄN ĐÀN "THANH NIÊN HỌC SINH VỚI SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ TỔ QUỐC”
I. MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG: Sau hoạt động này, học sinh cần:
- Hiểu rõ quyền và trách nhiệm của thanh niên học sinh trong học tập, rèn luyện để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Xác định được vai trò, nhiệm vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, từ đó tích cực, chủ động và sẵn sàng tham gia các hoạt động xây dựng và bảo vệ Tổ quốc do nhà trường, địa phương tổ chức.
- Định hướng nghề nghiệp đúng đắn theo năng lực, nhu cầu và điều kiện của bản thân.
II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 
1. Nội dung:
- Vai trò của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc XHCN.
- Bảo vệ Tổ quốc là quyền và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi thanh niên, thể hiện ở sự đóng góp trong việc bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chế độ chính trị, bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, bảo vệ nhân dân, bảo vệ thành quả của cách mạng do cha anh đã hy sinh để xây đắp nên.
- Trách nhiệm và nghĩa vụ của thanh niên học sinh trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc: xác định việc học tập, rèn luyện là quyền và bổn phận của bản thân, định hướng nghề nghiệp đúng, phù hợp với năng lực của bản thân, luôn phấn đấu học hỏi không ngừng để làm giàu tri thức, rèn luyện tư cách đạo đức tốt, xác định trách nhiệm đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc cần.
2. Hình thức:
- Diễn đàn thảo luận.
- Trò chơi: Ai là ai?
- Trò chơi ô chữ.
- Văn nghệ xen kẽ.
III. CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
1. Giáo viên:
- Định hướng nội dung diễn đàn.
- Hướng dẫn học sinh tài liệu tham khảo, tìm hiểu về Quyền trẻ em để xác định quyền của mình trong quá trình chuẩn bị và thực hiện diễn đàn.
- Họp cán bộ lớp, BCH Chi đoàn, phân công trách nhiệm, công việc cụ thể để tổ chức diễn đàn.
- Duyệt xét nội dung kế hoạch, chương trình tổng thể.
2. Học sinh:
- Cán bộ lớp, BCH Chi đoàn xây dựng kế hoạch, chương trình tổng thể cho diễn đàn, phân công các tổ chuẩn bị thực hiện theo từng nội dung cụ thể: trang trí, chuẩn bị các tiết mục văn nghệ cho diễn đàn, cử người dẫn chương trình, mời đại biểu.
- Mỗi học sinh tự chuẩn bị ý kiến của mình theo các nội dung nêu trên để tham gia diễn đàn một cách sôi nổi, có chất lượng tốt.
- Người dẫn chương trình phải hiểu được nội dung, mục đích của diễn đàn để hướng các bạn tham gia vào các vấn đề chính.
IV. CÔNG TÁC TỔ CHỨC 
Người thực hiện
Nội dung 
Phương tiện
TG
Dẫn chương trìn

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_hoat_dong_ngoai_gio_len_lop_11.doc