Giáo án Vật lí Lớp 11 - Ôn tập chương 4: Từ trường

Giáo án Vật lí Lớp 11 - Ôn tập chương 4: Từ trường

1. Từ trường. Cảm ứng từ

- Xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện từ trường. Từ trường có tính chất cơ bản là tác dụng lực từ lên nam châm hay lên dòng điện đặt trong nó.tồn tại

- Vectơ cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ. Đơn vị cảm ứng từ là Tesla (T).

- Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí:

 r là khoảng cách từ điểm khảo sát đến dây dẫn.

- Từ trường tại tâm của dòng điện trong khung dây tròn:

 R là bán kính của khung dây, N là số vòng dây trong khung, I là cường độ dòng điện trong mỗi vòng.

- Từ trường của dòng điện trong ống dây: n là số vòng dây trên một đơn vị dài của ống.

2. Lực từ

- Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện ngắn: F = Bilsinỏ ỏ là góc hợp bởi đoạn dòng điện và vectơ cảm ứng từ.

- Lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị dài của hai dòng điện song song:

r là khoảng cách giữa hai dòng điện.

3. Mômen ngẫu lực từ: Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện: M = IBS.sinố, trong đó S là diện tích phần mặt phẳng giới hạn bởi khung, ố là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến của khung và vectơ cảm ứng từ

4. Lực Lorenxơ: Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động: , trong đó q là điện tích của hạt, ỏ là góc hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ

 

docx 30 trang huemn72 9981
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Vật lí Lớp 11 - Ôn tập chương 4: Từ trường", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
	Chương 4: TỪ TRƯỜNG
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG
1. Từ trường. Cảm ứng từ
- Xung quanh nam châm và xung quanh dòng điện từ trường. Từ trường có tính chất cơ bản là tác dụng lực từ lên nam châm hay lên dòng điện đặt trong nó.tồn tại 
- Vectơ cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt tác dụng lực từ. Đơn vị cảm ứng từ là Tesla (T).
- Từ trường của dòng điện trong dây dẫn thẳng, dài đặt trong không khí: 
 r là khoảng cách từ điểm khảo sát đến dây dẫn.
- Từ trường tại tâm của dòng điện trong khung dây tròn: 
 R là bán kính của khung dây, N là số vòng dây trong khung, I là cường độ dòng điện trong mỗi vòng.
- Từ trường của dòng điện trong ống dây: n là số vòng dây trên một đơn vị dài của ống.
2. Lực từ
- Lực từ tác dụng lên một đoạn dòng điện ngắn: F = Bilsinỏ ỏ là góc hợp bởi đoạn dòng điện và vectơ cảm ứng từ.
- Lực từ tác dụng trên mỗi đơn vị dài của hai dòng điện song song: 
r là khoảng cách giữa hai dòng điện.
3. Mômen ngẫu lực từ: Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có dòng điện: M = IBS.sinố, trong đó S là diện tích phần mặt phẳng giới hạn bởi khung, ố là góc hợp bởi vectơ pháp tuyến của khung và vectơ cảm ứng từ
4. Lực Lorenxơ: Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động: , trong đó q là điện tích của hạt, ỏ là góc hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Từ trường
4.1 Phát biểu nào sau đây là không đúng? Người ta nhận ra từ trường tồn tại xung quanh dây dẫn mang dòng điện vì:
 A. có lực tác dụng lên một dòng điện khác đặt song song cạnh nó
 B. có lực tác dụng lên một kim nam châm đặt song song cạnh nó
 C. có lực tác dụng lên một hạt mang điện chuyển động dọc theo nó
 D. có lực tác dụng lên một hạt mang điện đứng yên đặt bên cạnh nó.
4.2 Tính chất cơ bản của từ trường là:
 A. gây ra lực từ tác dụng lên nam châm hoặc lên dòng điện đặt trong nó.
 B. gây ra lực hấp dẫn lên các vật đặt trong nó
 C. gây ra lực đàn hồi tác dụng lên các dòng điện và nam châm đặt trong nó
 D. gây ra sự biến đổi về tính chất điện của môi trường xung quanh
4.3 Từ phổ là:
 A. hình ảnh của các đường mạt sắt cho ta hình ảnh của các đường sức từ của từ trường.
 B. hình ảnh tương tác của hai nam châm với nhau 
 C. hình ảnh tương tác giữa dòng điện và nam châm 
 D. hình ảnh tương tác của hai dòng điện chạy trong hai dây dẫn thẳng song song
4.4 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Qua bất kỳ điểm nào trong từ trường ta cũng có thể vẽ được một đường sức từ
 B. Đường sức từ do nam châm thẳng tạo ra xung quanh nó là những đường thẳng.
 C. Đường sức mau ở nơi có cảm ứng từ lớn, đường sức thưa ở nơi có cảm ứng từ nhỏ
 D. Các đường sức từ là những đường cong kín
4.5 Phát biểu nào sau đây là không đúng? Từ trường đều là từ trường có
 A. các đường sức song song và cách đều nhau	B. cảm ứng từ tại mọi nơi đều bằng nhau
 C. lực từ tác dụng lên các dòng điện như nhau.	D. các đặc điểm bao gồm cả phương án A và B
4.6 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Tương tác giữa hai dòng điện là tương tác từ
 B. Cảm ứng từ là đại lượng đặc trưng cho từ trường về mặt gây ra tác dụng từ
 C. Xung quanh mỗi điện tích đứng yên tồn tại điện trường và từ trường.
 D. Đi qua mỗi điểm trong từ trường chỉ có một đường sức từ
4.7 Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Các đường mạt sắt của từ phổ chính là các đường sức từ
 B. Các đường sức từ của từ trường đều có thể là những đường cong cách đều nhau
 C. Các đường sức từ luôn là những đường cong kín.
 D. Một hạt mang điện chuyển động theo quỹ đạo tròn trong từ trường thì quỹ đạo chuyển động của hạt chính là một đường sức từ
4.8 Dây dẫn mang dòng điện không tương tác với
 A. các điện tích chuyển động	B. nam châm đứng yên	
 C. các điện tích đứng yên.	D. nam châm chuyển động
2. Phương và chiều của lực từ tác dụng lên dòng điện
4.9 Phát biểu nào sau đây là đúng? Một dòng điện đặt trong từ trường vuông góc với đường sức từ, chiều của lực từ tác dụng vào dòng điện sẽ không thay đổi khi
 A. đổi chiều dòng điện ngược lại	
 B. đổi chiều cảm ứng từ ngược lại
 C. đồng thời đổi chiều dòng điện và đổi chiều cảm ứng từ.
 D. quay dòng điện một góc 900 xung quanh đường sức từ
4.10 Một đoạn dây dẫn có dòng điện I nằm ngang đặt trong từ trường có các đường sức từ thẳng đứng từ trên xuống như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn có chiều
 A. thẳng đứng hướng từ trên xuống
 B. thẳng đứng hướng từ dưới lên
 C. nằm ngang hướng từ trái sang phải
 D. nằm ngang hướng từ phải sang trái.
4.11 Chiều của lực từ tác dụng lên đoạn dây dẫn mang dòng điện, thường được xác định bằng quy tắc:
A. vặn đinh ốc 1	B. vặn đinh ốc 2	C. bàn tay trái.	D. bàn tay phải
4.12 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với dòng điện
 B. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với đường cảm ứng từ
 C. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương vuông góc với mặt phẳng chứa dòng điện và đường cảm ứng từ
 D. Lực từ tác dụng lên dòng điện có phương tiếp thuyến với các đường cảm ứng từ.
4.13 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều dòng điện
 B. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi đổi chiều đường cảm ứng từ
 C. Lực từ tác dụng lên dòng điện đổi chiều khi tăng cường độ dòng điện.
 D. Lực từ tác dụng lên dòng điện không đổi chiều khi đồng thời đổi chiều dòng điện và đường cảm ứng từ
3. Cảm ứng từ. Định luật Ampe
4.15 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cường độ dòng điện trong đoạn dây
 B. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với chiều dài của đoạn dây
C. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với góc hợp bởi đoạn dây và đường sức từ.
 D. Lực từ tác dụng lên một đoạn dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều tỉ lệ thuận với cảm ứng từ tại điểm đặt đoạn dây
4.16 Phát biểu nào dưới đây là Đúng? Cho một đoạn dây dẫn mang dòng điện I đặt song song với đường sức từ, chiều của dòng điện ngược chiều với chiều của đường sức từ. 
 A. Lực từ luôn bằng không khi tăng cường độ dòng điện.	 
 B. Lực từ tăng khi tăng cường độ dòng điện
 C. Lực từ giảm khi tăng cường độ dòng điện	 
 D. Lực từ đổi chiều khi ta đổi chiều dòng điện
4.17 Một đoạn dây dẫn dài 5 (cm) đặt trong từ trường đều và vuông góc với vectơ cảm ứng từ. Dòng điện chạy qua dây có cường độ 0,75 (A). Lực từ tác dụng lên đoạn dây đó là 3.10-2 (N). Cảm ứng từ của từ trường đó có độ lớn là:
A. 0,4 (T)	B. 0,8 (T).	C. 1,0 (T)	D. 1,2 (T)
4.18 Phát biểu nào sau đây là không đúng? Một đoạn dây dẫn thẳng mang dòng điện I đặt trong từ trường đều thì
 A. lực từ tác dụng lên mọi phần của đoạn dây
 B. lực từ chỉ tác dụng vào trung điểm của đoạn dây.
 C. lực từ chỉ tác dụng lên đoạn dây khi nó không song song với đường sức từ
 D. lực từ tác dụng lên đoạn dây có điểm đặt là trung điểm của đoạn dây
I
4.19 Một đoạn dây dẫn thẳng MN dài 6 (cm) có dòng điện I = 5 (A) đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,5 (T). Lực từ tác dụng lên đoạn dây có độ lớn F = 7,5.10-2(N). Góc ỏ hợp bởi dây MN và đường cảm ứng từ là:
A. 0,50	B. 300.	C. 600	D. 900
4.20 Một dây dẫn thẳng có dòng điện I đặt trong vùng không gian có từ trường đều như hình vẽ. Lực từ tác dụng lên dây có 
 A. phương ngang hướng sang trái.	B. phương ngang hướng sang phải
 C. phương thẳng đứng hướng lên	D. phương thẳng đứng hướng xuống
4. Từ trường của một số dòng điện có dạng đơn giản
4.21 Phát biểu nào dưới đây là Đúng?
 A. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường thẳng song song với dòng điện
 B. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường tròn
 C. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện tròn là những đường thẳng song song cách đều nhau
 D. Đường sức từ của từ trường gây ra bởi dòng điện thẳng dài là những đường tròn đồng tâm nằm trong mặt phẳng vuông góc với dây dẫn.
4.22 Hai điểm M và N gần một dòng điện thẳng dài. Khoảng cách từ M đến dòng điện lớn gấp hai lần khoảng cách từ N đến dòng điện. Độ lớn của cảm ứng từ tại M và N là BM và BN thì
A. BM = 2BN 	B. BM = 4BN	C. 	.	D. 
4.23 Dòng điện I = 1 (A) chạy trong dây dẫn thẳng dài. Cảm ứng từ tại điểm M cách dây dẫn 10 (cm) có độ lớn là:
A. 2.10-8(T)	B. 4.10-6(T)	C. 2.10-6(T).	D. 4.10-7(T)
4.24 Tại tâm của một dòng điện tròn cường độ 5 (A) cảm ứng từ đo được là 31,4.10-6(T). Đường kính của dòng điện đó là: 
A. 10 (cm)	B. 20 (cm).	C. 22 (cm)	D. 26 (cm)
4.25 Một dây dẫn thẳng dài có dòng điện I chạy qua. Hai điểm M và N nằm trong cùng một mặt phẳng chứa dây dẫn, đối xứng với nhau qua dây. Kết luận nào sau đây là không đúng?
 A. Vectơ cảm ứng từ tại M và N bằng nhau.	 B. M và N đều nằm trên một đường sức từ
 C. Cảm ứng từ tại M và N có chiều ngược nhau	 D. Cảm ứng từ tại M và N có độ lớn bằng nhau
4.26 Một dòng điện có cường độ I = 5 (A) chạy trong một dây dẫn thẳng, dài. Cảm ứng từ do dòng điện này gây ra tại điểm M có độ lớn B = 4.10-5 (T). Điểm M cách dây một khoảng 
A. 25 (cm)	B. 10 (cm)	C. 5 (cm)	D. 2,5 (cm).
4.27 Một dòng điện thẳng, dài có cường độ 20 (A), cảm ứng từ tại điểm M cách dòng điện 5 (cm) có độ lớn là:
A. 8.10-5 (T).	B. 8ð.10-5 (T)	C. 4.10-6 (T)	D. 4ð.10-6 (T)
4.28 Một dòng điện chạy trong dây dẫn thẳng, dài. Tại điểm A cách dây 10 (cm) cảm ứng từ do dòng điện gây ra có độ lớn 2.10-5 (T). Cường độ dòng điện chạy trên dây là:
A. 10 (A).	B. 20 (A)	C. 30 (A)	D. 50 (A)
4.29 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, cường độ dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), cường độ dòng điện chạy trên dây 2 là I2. Điểm M nằm trong mặt phẳng 2 dòng điện, ngoài khoảng 2 dòng điện và cách dòng I2 8 (cm). Để cảm ứng từ tại M bằng không thì dòng điện I2 có 
 A. cường độ I2 = 2 (A) và cùng chiều với I1 	B. cường độ I2 = 2 (A) và ngược chiều với I1
 C. cường độ I2 = 1 (A) và cùng chiều với I1	D. cường độ I2 = 1 (A) và ngược chiều với I1.
4.30 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của hai dây và cách đều hai dây. Cảm ứng từ tại M có độ lớn là: 
A. 5,0.10-6 (T) 	B. 7,5.10-6 (T).	 C. 5,0.10-7 (T)	 D. 7,5.10-7 (T)
4.31 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 32 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trên dây 1 là I1 = 5 (A), dòng điện chạy trên dây 2 là I2 = 1 (A) ngược chiều với I1. Điểm M nằm trong mặt phẳng của 2 dòng điện ngoài khoảng hai dòng điện và cách dòng điện I1 8 (cm). Cảm ứng từ tại M có độ lớn là:
A. 1,0.10-5 (T)	B. 1,1.10-5 (T)	C. 1,2.10-5 (T).	D. 1,3.10-5 (T)
4.32 Hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau cách nhau 40 (cm). Trong hai dây có hai dòng điện cùng cường độ I1 = I2 = 100 (A), cùng chiều chạy qua. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M nằm trong mặt phẳng hai dây, cách dòng I1 10 (cm), cách dòng I2 30 (cm) có độ lớn là:
A. 0 (T)	B. 2.10-4 (T)	C. 24.10-5 (T).	D. 13,3.10-5 (T)
4.33 Một ống dây dài 50 (cm), cường độ dòng điện chạy qua mỗi vòng dây là 2 (A). cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 25.10-4 (T). Số vòng dây của ống dây là: 
A. 250	 	B. 320	C. 418	D. 497.
4.34 Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây có dài l = 40 (cm). Số vòng dây trên mỗi mét chiều dài của ống dây là:
A. 936	B. 1125	C. 1250	D. 1379
4.35 Một sợi dây đồng có đường kính 0,8 (mm), điện trở R = 1,1 (Ω), lớp sơn cách điện bên ngoài rất mỏng. Dùng sợi dây này để quấn một ống dây dài l = 40 (cm). Cho dòng điện chạy qua ống dây thì cảm ứng từ bên trong ống dây có độ lớn B = 6,28.10-3 (T). Hiệu điện thế ở hai đầu ống dây là:
A. 6,3 (V)	B. 4,4 (V).	C. 2,8 (V)	D. 1,1 (V)
4.36 Một dây dẫn rất dài căng thẳng, ở giữa dây được uốn thành vòng tròn bán kính R = 6 (cm), tại chỗ chéo nhau dây dẫn được cách điện. Dòng điện chạy trên dây có cường độ 4 (A). Cảm ứng từ tại tâm vòng tròn do dòng điện gây ra có độ lớn là:
 A. 7,3.10-5 (T)	B. 6,6.10-5 (T)
 	C. 5,5.10-5 (T).	D. 4,5.10-5 (T)
4.37 Hai dòng điện có cường độ I1 = 6 (A) và I2 = 9 (A) chạy trong hai dây dẫn thẳng, dài song song cách nhau 10 (cm) trong chân không I1 ngược chiều I2. Cảm ứng từ do hệ hai dòng điện gây ra tại điểm M cách I1 6 (cm) và cách I2 8 (cm) có độ lớn là: 
 A. 2,0.10-5 (T)	B. 2,2.10-5 (T)	C. 3,0.10-5 (T).	D. 3,6.10-5 (T)
4.38 Hai dây dẫn thẳng dài song song cách nhau 10 (cm) trong không khí, dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 5 (A) ngược chiều nhau. Cảm ứng từ tại điểm M cách đều hai dòng điện một khoảng 10 (cm) có độ lớn là:
A. 1.10-5 (T).	B. 2.10-5 (T)	C. .10-5 (T)	D. .10-5 (T)
5. Tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song. Định nghĩa ampe
4.39 Phát biểu nào sau đây không đúng?
 A. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có phương nằm trong mặt phẳng hai dòng điện và vuông góc với hai dòng điện
 B. Hai dòng điện thẳng song song cùng chiều hút nhau, ngược chiều đẩy nhau
 C. Hai dòng điện thẳnh song song ngược chiều hút nhau, cùng chiều đẩy nhau.
 D. Lực tương tác giữa hai dòng điện thẳng song song có độ lớn tỉ lệ thuận với cường độ của hai dòng điện
4.40 Khi tăng đồng thời cường độ dòng điện trong cả hai dây dẫn thẳng song song lên 3 lần thì lực từ tác dụng lên một đơn vị dài của mỗi dây sẽ tăng lên: 
A. 3 lần	B. 6 lần	C. 9 lần.	 D. 12 lần
4.41 Hai dây dẫn thẳng, dài song song và cách nhau 10 (cm) trong chân không, dòng điện trong hai dây cùng chiều có cường độ I1 = 2 (A) và I2 = 5 (A). Lực từ tác dụng lên 20 (cm) chiều dài của mỗi dây là:
 A. lực hút có độ lớn 4.10-6 (N) .	B. lực hút có độ lớn 4.10-7 (N)
 C. lực đẩy có độ lớn 4.10-7 (N)	D. lực đẩy có độ lớn 4.10-6 (N)
4.42 Hai dây dẫn thẳng, dài song song đặt trong không khí. Dòng điện chạy trong hai dây có cùng cường độ 1 (A). Lực từ tác dụng lên mỗi mét chiều dài của mỗi dây có độ lớn là 10-6(N). Khoảng cách giữa hai dây đó là:
A. 10 (cm)	B. 12 (cm)	C. 15 (cm)	D. 20 (cm).
4.43 Hai dây dẫn thẳng song song mang dòng điện I1 và I2 đặt cách nhau một khoảng r trong không khí. Trên mỗi đơn vị dài của mỗi dây chịu tác dụng của lực từ có độ lớn là:
A. 	B. 	C..	D. 
4.44 Hai vòng dây tròn cùng bán kính R = 10 (cm) đồng trục và cách nhau 1(cm). Dòng điện chạy trong hai vòng dây cùng chiều, cùng cường độ I1 = I2 = 5 (A). Lực tương tác giữa hai vòng dây có độ lớn là 
A. 1,57.10-4 (N)	B. 3,14.10-4 (N).	C. 4.93.10-4 (N)	D. 9.87.10-4(N)
6. Lực Lorenxơ
4.45 Lực Lorenxơ là:
 	A. lực từ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động trong từ trường. 
B. lực từ tác dụng lên dòng điện
 	C. lực từ tác dụng lên hạt mang điện đặt đứng yên trong từ trường 
 	 D. lực từ do dòng điện này tác dụng lên dòng điện kia
4.46 Chiều của lực Lorenxơ được xác định bằng:
A. Qui tắc bàn tay trái.	B. Qui tắc bàn tay phải	
C. Qui tắc cái đinh ốc	D. Qui tắc vặn nút chai
4.47 Chiều của lực Lorenxơ phụ thuộc vào 
 A. Chiều chuyển động của hạt mang điện	 B. Chiều của đường sức từ
 C. Điện tích của hạt mang điện	 D. Cả 3 yếu tố trên.
4.48 Độ lớn của lực Lorexơ được tính theo công thức 
A. 	B. .	C. 	D. 
4.49 Phương của lực Lorenxơ 
 A. Trùng với phương của vectơ cảm ứng từ 
 B. Trùng với phương của vectơ vận tốc của hạt mang điện
 C. Vuông góc với mặt phẳng hợp bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ.
 D. Trùng với mặt phẳng tạo bởi vectơ vận tốc của hạt và vectơ cảm ứng từ
4.50 Chọn phát biểu đúng nhất. Chiều của lực Lorenxơ tác dụng lên hạt mang điện chuyển động tròn trong từ trường 
 A. Trùng với chiều chuyển động của hạt trên đường tròn 
 B. Hướng về tâm của quỹ đạo khi hạt tích điện dương
 C. Hướng về tâm của quỹ đạo khi hạt tích điện âm 
 D. Luôn hướng về tâm quỹ đạo không phụ thuộc điện tích âm hay dương.
4.51 Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 2.105 (m/s) vuông góc với . Lực Lorenxơ tác dụng vào electron có độ lớn là:
A. 3,2.10-14 (N) 	B. 6,4.10-14 (N)	C. 3,2.10-15 (N)	D. 6,4.10-15 (N).
4.52 Một electron bay vào không gian có từ trường đều có cảm ứng từ B = 10-4 (T) với vận tốc ban đầu v0 = 3,2.106 (m/s) vuông góc với , khối lượng của electron là 9,1.10-31(kg). Bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường là:
A. 16,0 (cm)	B. 18,2 (cm).	C. 20,4 (cm)	D. 27,3 (cm)
4.53 Một hạt prôtôn chuyển động với vận tốc 2.106 (m/s) vào vùng không gian có từ trường đều B = 0,02 (T) theo hướng hợp với vectơ cảm ứng từ một góc 300. Biết điện tích của hạt prôtôn là 1,6.10-19 (C). Lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có độ lớn là: 
A. 3,2.10-14 (N) 	B. 6,4.10-14 (N)	C. 3,2.10-15 (N).	D. 6,4.10-15 (N)
4.54 Một electron bay vào không gian có từ trường đều với vận tốc ban đầu vuông góc cảm ứng từ. Quỹ đạo của electron trong từ trường là một đường tròn có bán kính R. Khi tăng độ lớn của cảm ứng từ lên gấp đôi thì:
A. bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường tăng lên gấp đôi
B. bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường giảm đi một nửa.
C. bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường tăng lên 4 lần
D. bán kính quỹ đạo của electron trong từ trường giảm đi 4 lần
7. Khung dây có dòng điện đặt trong từ trường
4.55 Một khung dây dẫn mang dòng điện đặt trong từ trường đều. Kết luận nào sau đây là không đúng?
 A. Luôn có lực từ tác dụng lên tất cả các cạnh của khung.
 B. Lực từ tác dụng lên các cạnh của khung khi mặt phẳng khung dây không song song với đường sức từ
 C. Khi mặt phẳng khung dây vuông góc với vectơ cảm ứng từ thì khung dây ở trạng thái cân bằng
 D. Mômen ngẫu lực từ có tác dụng làm quay khung dây về trạng thái cân bằng bền
4.56 Một khung dây dẫn phẳng, diện tích S, mang dòng điện I đặt trong từ trường đều B, mặt phẳng khung dây song song với các đường sức từ. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây là:
A. M = 0	B. M = IBS.	C. M = IB/S	D. M = IS/B
I
4.57 Một khung dây mang dòng điện I đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây vuông góc với đường cảm ứng từ (Hình vẽ). Kết luận nào sau đây là đúng về lực từ tác dụng lên các cạnh của khung dây 
 A. bằng không
 B. có phương vuông góc với mặt phẳng khung dây
I
M
Q
P
N
0
0'
 C. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có tác dụng kéo dãn khung.
 D. nằm trong mặt phẳng khung dây, vuông góc với các cạnh và có tác dụng nén khung
4.58 Một khung dây mang dòng điện I đặt trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường cảm ứng từ, khung có thể quay xung quanh một trục 00' thẳng đứng nằm trong mặt phẳng khung (Hình vẽ). Kết luận nào sau đây là đúng?
 A. lực từ tác dụng lên các cạnh đều bằng không
 B. lực từ tác dụng lên cạnh NP & QM bằng không
 C. lực từ tác dụng lên các cạnh triệt tiêu nhau làm cho khung dây đứng cân bằng
 D. lực từ gây ra mômen có tác dụng làm cho khung dây quay quanh trục 00'.
4.59 Khung dây dẫn hình vuông cạnh a = 20 (cm) gồm có 10 vòng dây, dòng điện chạy trong mỗi vòng dây có cường độ I = 2 (A). Khung dây đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,2 (T), mặt phẳng khung dây chứa các đường cảm ứng từ. Mômen lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là:
A. 0 (Nm)	B. 0,016 (Nm)	C. 0,16 (Nm)	.	D. 1,6 (Nm)
4.60 Chọn câu sai. Mômen ngẫu lực từ tác dụng lên một khung dây có dòng điện đặt trong từ trường đều
 A. tỉ lệ thuận với diện tích của khung 
 B. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung vuông góc với đường sức từ.
 C. có giá trị lớn nhất khi mặt phẳng khung song song với đường sức từ
 D. phụ thuộc vào cường độ dòng điện trong khung
4.61 Một khung dây phẳng nằm trong từ trường đều, mặt phẳng khung dây chứa các đường sức từ. Khi giảm cường độ dòng điện đi 2 lần và tăng cảm ừng từ lên 4 lần thì mômen lực từ tác dụng lên khung dây sẽ:
A. không đổi	B. tăng 2 lần.	C. tăng 4 lần	D. giảm 2 lần
4.62 Một khung dây dẫn hình chữ nhật ABCD đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 5.10-2 (T). Cạnh AB của khung dài 3 (cm), cạnh BC dài 5 (cm). Dòng điện trong khung dây có cường độ I = 5 (A). Giá trị lớn nhất của mômen ngẫu lực từ tác dụng lên khung dây có độ lớn là:
A. 3,75.10-4 (Nm).	B. 7,5.10-3 (Nm)	C. 2,55 (Nm)	D. 3,75 (Nm)
4.63 Một khung dây cứng hình chữ nhật có kích thước 2 (cm) x 3 (cm) đặt trong từ trường đều. Khung có 200 vòng dây. Khi cho dòng điện có cường độ 0,2 (A) đi vào khung thì mômen ngẫu lực từ tác dụng vào khung có giá trị lớn nhất là 24.10-4 (Nm). Cảm ứng từ của từ trường có độ lớn là:
A. 0,05 (T)	B. 0,10 (T).	C. 0,40 (T)	D. 0,75 (T)
8. Sự từ hoá, các chất sắt từ
4.64 Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Chất thuận từ là chất bị nhiễm từ rất mạnh, chất nghịch từ là chất không bị nhiễm từ
 B. Chất thuận từ và chất nghịch từ đều bị từ hóa khi đặt trong từ trường và bị mất từ tính khi từ trường ngoài mất đi. 
 C. Các nam châm là các chất thuận từ 
 D. Sắt và các hợp chất của sắt là các chất thuận từ
4.65 Các chất sắt từ bị nhiễm từ rất mạnh là do:
 A. trong chất sắt từ có các miền nhiễm từ tự nhiên giống như các kim nam châm nhỏ.
 B. trong chất sắt từ có các dòng điện phân tử gây ra từ trường
 C. chất sắt từ là chất thuận từ	
 D. chất sắt từ là chất nghịch từ
4.66 Chọn câu phát biểu đúng?
 A. Từ tính của nam châm vĩnh cửu là không đổi, không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài
 B. Nam châm điện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ, khi ngắt dòng điện qua ống dây từ tính của lõi sắt không bị mất đi
 C. Nam châm điện là một ống dây có lõi sắt, khi có dòng điện chạy qua ống dây lõi sắt bị nhiễm từ rất mạnh, khi ngắt dòng điện qua ống dây từ tính của lõi sắt bị mất đi.
 D. Nam châm vĩnh cửu là các nam châm có trong tự nhiên, con người không tạo ra được
4.67 Phát biểu nào sau đây là không đúng? 
 A. Các chất sắt từ được ứng dụng để chế tạo ra các nam châm điện và nam châm vĩnh cửu
 B. Các chất sắt từ được ứng dụng để chế tạo lõi thép của các động cơ, máy biến thế
 C. Các chất sắt từ được ứng dụng để chế tạo băng từ để ghi âm, ghi hình
 D. Các chất sắt từ được ứng dụng để chế tạo ra các dụng cụ đo lường không bị ảnh hưởng bởi từ trường bên ngoài.
9. Từ trường Trái Đất
4.68 Độ từ thiên là
 A. góc lệch giữa kinh tuyến từ và mặt phẳng nằm ngang 
 B. góc lệch giữa kinh tuyến từ và mặt phẳng xích đạo của trái đất
 C. góc lệch giữa kinh tuyến từ và kinh tuyến địa lý. 
 D. góc lệch giữa kinh tuyến từ và vĩ tuyến địa lý
4.69 Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Độ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía đông, độ từ thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía tây.
 B. Độ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía tây, độ từ thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía đông
 C. Độ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía bắc, độ từ thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía nam
 D. Độ từ thiên dương ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía nam, độ từ thiên âm ứng với trường hợp cực bắc của kim la bàn lệch về phía bắc
4.70 Độ từ khuynh là:
 A. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng nằm ngang.
 B. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng thẳng đứng
 C. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và kinh tuyến địa lý
 D. góc hợp bởi kim nam châm của la bàn và mặt phẳng xích đạo của trái đất
4.71 Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Độ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm dưới mặt phẳng ngang, độ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm phía trên mặt phẳng ngang.
 B. Độ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm trên mặt phẳng ngang, độ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn nằm phía dưới mặt phẳng ngang
 C. Độ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng bắc, độ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng nam
 D. Độ từ khuynh dương khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng đông, độ từ khuynh âm khi cực bắc của kim nam châm của la bàn lệch về hướng nam
4.72 Chọn câu phát biểu không đúng.
 A. Có độ từ thiên là do các cực từ của trái đất không trùng với các địa cực
 B. Độ từ thiên và độ từ khuynh phụ thuộc vị trí địa lý
 C. Bắc cực có độ từ khuynh dương, nam cực có độ từ khuynh âm
 D. Bắc cực có độ từ khuynh âm, nam cực có độ từ khuynh dương.
4.73 Phát biểu nào sau đây là đúng? 
 A. Hiện nay cực từ bắc của trái đất nằm tại bắc cực, cực từ nam của trái đất nằm tại nam cực
 B. Hiện nay cực từ bắc của trái đất nằm tại nam cực, cực từ nam của trái đất nằm tại bắc cực
 C. Hiện nay cực từ bắc của trái đất nằm gần bắc cực, cực từ nam của trái đất nằm gần nam cực
 D. Hiện nay cực từ bắc của trái đất nằm gần nam cực, cực từ nam của trái đất nằm gần bắc cực.
4.74 Chọn câu phát biểu không đúng.
 A. Bão từ là sự biến đổi của từ trường trái đất xảy ra trong một khoảng thời gian rất dài.
 B. Bão từ là sự biến đổi của từ trường trái đất xảy ra trong một khoảng thời gian ngắn
 C. Bão từ là sự biến đổi của từ trường trái đất trên qui mô hành tinh
P
M
N
 D. Bão từ mạnh ảnh hưởng đến việc liên lạc vô tuyến trên hành tinh
10. Bài tập về lực từ
4.75 Một dây dẫn được gập thành khung dây có dạng tam giác vuông cân MNP. Cạnh MN = NP = 10 (cm). Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 10-2 (T) có chiều như hình vẽ. Cho dòng điện I có cường độ 10 (A) vào khung dây theo chiều MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây là
 A. FMN = FNP = FMP = 10-2 (N)
 B. FMN = 10-2 (N), FNP = 0 (N), FMP = 10-2 (N).
 C. FMN = 0 (N), FNP = 10-2 (N), FMP = 10-2 (N)
P
M
N
 D. FMN = 10-3 (N), FNP = 0 (N), FMP = 10-3 (N)
4.76 Một dây dẫn được gập thành khung dây có dạng tam giác vuông MNP. Cạnh MN = 30 (cm), NP = 40 (cm). Đặt khung dây vào trong từ trường đều B = 10-2 (T) vuông góc với mặt phẳng khung dây có chiều như hình vẽ. Cho dòng điện I có cường độ 10 (A) vào khung dây theo chiều MNPM. Lực từ tác dụng vào các cạnh của khung dây là
 A. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác dụng nén khung.
 B. FMN = 0,03 (N), FNP = 0,04 (N), FMP = 0,05 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác dụng kéo dãn khung
 C. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác dụng nén khung 
D
C
N
M
 D. FMN = 0,003 (N), FNP = 0,004 (N), FMP = 0,007 (N). Lực từ tác dụng lên các cạnh có tác dụng kéo dãn khung khung
4.77 Thanh MN dài l = 20 (cm) có khối lượng 5 (g) treo nằm ngang bằng hai sợi chỉ mảnh CM và DN. Thanh nằm trong từ trường đều có cảm ứng từ B = 0,3 (T) nằm ngang vuông góc với thanh có chiều như hình vẽ. Mỗi sợi chỉ treo thanh có thể chịu được lực kéo tối đa là 0,04 (N). Dòng điện chạy qua thanh MN có cường độ nhỏ nhất là bao nhiêu thì một trong hai sợi chỉ treo thanh bị đứt. Cho gia tốc trọng trường g = 9,8 (m/s2)
A. I = 0,36 (A) và có chiều từ M đến N	B. I = 0,36 (A) và có chiều từ N đến M
C. I = 0,52 (A) và có chiều từ M đến N	D. I = 0,52 (A) và có chiều từ N đến M.
4.78 Một hạt tích điện chuyển động trong từ trường đều, mặt phẳng quỹ đạo của hạt vuông góc với đường sức từ. Nếu hạt chuyển động với vận tốc v1 = 1,8.106 (m/s) thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị f1 = 2.10-6 (N), nếu hạt chuyển động với vận tốc v2 = 4,5.107 (m/s) thì lực Lorenxơ tác dụng lên hạt có giá trị là
A. f2 = 10-5 (N)	B. f2 = 4,5.10-5 (N)	C. f2 = 5.10-5 (N).	D. f2 = 6,8.10-5 (N)
Chương 5: CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ
I. HỆ THỐNG KIẾN THỨC TRONG CHƯƠNG
1. Từ thông qua diện tích S: = BS.cos
2. Suất điện động cảm ứng trong mạch điện kín: 
- Độ lớn suất điện động cảm ứng trong một đoạn dây chuyển động: ec = Bvlsinố
- Suất điện động tự cảm: 
3. Năng lượng từ trường trong ống dây: 
4. Mật độ năng lượng từ trường: 
II. CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP
1. Hiện tượng cảm ứng điện từ
Suất điện động cảm ứng trong mạch điện kín
5.1 Một diện tích S đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ B, góc giữa vectơ cảm ứng từ và cectơ pháp tuyến là ỏ . Từ thông qua diện tích S được tính theo công thức:
A. = BS.sin	B. = BS.cos.	C. = BS.tan	D. = BS.ctan
5.2 Đơn vị của từ thông là: 
A. Tesla (T)	B. Ampe (A)	C. Vêbe (Wb).	D. Vôn (V)
5.3 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.
 B. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung không có dòng điện cảm ứng
 C. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ vuông với các đường cảm ứng từ thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng
 D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng
5.4 Phát biểu nào sau đây là đúng?
 A. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung luôn song song với các đường cảm ứng từ thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng
 B. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung luôn vuông góc với các đường cảm ứng từ thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng
 C. Một khung dây hình chữ nhật chuyển động thẳng đều trong từ trường đều sao cho mặt phẳng khung hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung xuất hiện dòng điện cảm ứng
 D. Một khung dây dẫn hình chữ nhật, quay đều trong một từ trường đều quanh một trục đối xứng OO’ hợp với các đường cảm ứng từ một góc nhọn thì trong khung có xuất hiện dòng điện cảm ứng.
5.5 Phát biểu nào sau đây là không đúng?
 A. Khi có sự biến đổi từ thông qua mặt giới hạn bởi một mạch điện, thì trong mạch xuất hiện suất điện động cảm ứng. Hiện tượng đó gọi là hiện tượng cảm ứng điện từ
 B. Dòng điện xuất hiện khi có sự biến thiên từ thông qua mạch điện kín gọi là dòng điện cảm ứng
 C. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra luôn ngược chiều với chiều của từ trường đã sinh ra nó.
 D. Dòng điện cảm ứng có chiều sao cho từ trường do nó sinh ra có tác dụ

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_vat_li_lop_11_on_tap_chuong_4_tu_truong.docx