Kiểm tra môn Vật lí 11

Kiểm tra môn Vật lí 11

Bài 1. Hai điện tích q1 = - 9.10-8C, q2 = 4.10-8C đặt tại A, B trong không khí AB = 5cm. Xác định lực tác dụng lên q3 = -2.10-8C đặt tại M, nếu:

a) AM = 3cm, MB = 2cm. b) AM = 3cm, MB = 8cm. c) AM = 3, MB = 4cm.

Bài 2. Có 3 diện tích điểm q1 = q2 = q3 = q = 9.10-6 C đặt trong chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 3 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 đặt tại C?

Bài 3. Hai điện tích điểm q1 = - 3. 10-6C, q2 = 27. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để q3 nằm cân bằng?

Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 5. 10-6C, q2 = -75. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 12 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để hợp lực tác dụng lên q3 có giá trị bằng 0?

Bài 1. Hai điện tích q1 = - 9.10-8C, q2 = 4.10-8C đặt tại A, B trong không khí AB = 5cm. Xác định lực tác dụng lên q3 = -2.10-8C đặt tại M, nếu:

a) AM = 3cm, MB = 2cm. b) AM = 3cm, MB = 8cm. c) AM = 3, MB = 4cm.

Bài 2. Có 3 diện tích điểm q1 = q2 = q3 = q = 9.10-6 C đặt trong chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 3 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 đặt tại C?

Bài 3. Hai điện tích điểm q1 = - 3. 10-6C, q2 = 27. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để q3 nằm cân bằng?

Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 5. 10-6C, q2 = -75. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 12 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để hợp lực tác dụng lên q3 có giá trị bằng 0?

 

docx 1 trang lexuan 20/04/2021 11290
Bạn đang xem tài liệu "Kiểm tra môn Vật lí 11", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Bài 1. Hai điện tích q1 = - 9.10-8C, q2 = 4.10-8C đặt tại A, B trong không khí AB = 5cm. Xác định lực tác dụng lên q3 = -2.10-8C đặt tại M, nếu:
a) AM = 3cm, MB = 2cm. b) AM = 3cm, MB = 8cm. c) AM = 3, MB = 4cm. 
Bài 2. Có 3 diện tích điểm q1 = q2 = q3 = q = 9.10-6 C đặt trong chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 3 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 đặt tại C?
Bài 3. Hai điện tích điểm q1 = - 3. 10-6C, q2 = 27. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để q3 nằm cân bằng?
Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 5. 10-6C, q2 = -75. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 12 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để hợp lực tác dụng lên q3 có giá trị bằng 0?
Bài 1. Hai điện tích q1 = - 9.10-8C, q2 = 4.10-8C đặt tại A, B trong không khí AB = 5cm. Xác định lực tác dụng lên q3 = -2.10-8C đặt tại M, nếu:
a) AM = 3cm, MB = 2cm. b) AM = 3cm, MB = 8cm. c) AM = 3, MB = 4cm. 
Bài 2. Có 3 diện tích điểm q1 = q2 = q3 = q = 9.10-6 C đặt trong chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 3 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 đặt tại C?
Bài 3. Hai điện tích điểm q1 = - 3. 10-6C, q2 = 27. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để q3 nằm cân bằng?
Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 5. 10-6C, q2 = -75. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 12 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để hợp lực tác dụng lên q3 có giá trị bằng 0?
Bài 1. Hai điện tích q1 = - 9.10-8C, q2 = 4.10-8C đặt tại A, B trong không khí AB = 5cm. Xác định lực tác dụng lên q3 = -2.10-8C đặt tại M, nếu:
a) AM = 3cm, MB = 2cm. b) AM = 3cm, MB = 8cm. c) AM = 3, MB = 4cm. 
Bài 2. Có 3 diện tích điểm q1 = q2 = q3 = q = 9.10-6 C đặt trong chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 3 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 đặt tại C?
Bài 3. Hai điện tích điểm q1 = - 3. 10-6C, q2 = 27. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để q3 nằm cân bằng?
Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 5. 10-6C, q2 = -75. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 12 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để hợp lực tác dụng lên q3 có giá trị bằng 0?
Bài 1. Hai điện tích q1 = - 9.10-8C, q2 = 4.10-8C đặt tại A, B trong không khí AB = 5cm. Xác định lực tác dụng lên q3 = -2.10-8C đặt tại M, nếu:
a) AM = 3cm, MB = 2cm. b) AM = 3cm, MB = 8cm. c) AM = 3, MB = 4cm. 
Bài 2. Có 3 diện tích điểm q1 = q2 = q3 = q = 9.10-6 C đặt trong chân không tại 3 đỉnh của một tam giác đều ABC cạnh a = 3 cm. Xác định lực điện tổng hợp tác dụng lên q3 đặt tại C?
Bài 3. Hai điện tích điểm q1 = - 3. 10-6C, q2 = 27. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 10 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để q3 nằm cân bằng?
Bài 4. Hai điện tích điểm q1 = 5. 10-6C, q2 = -75. 10-6C, đặt tại A và B cách nhau 12 cm trong không khí. Phải đặt điện tích q3 = 4. 10-6C tại đâu để hợp lực tác dụng lên q3 có giá trị bằng 0?

Tài liệu đính kèm:

  • docxkiem_tra_mon_vat_li_11.docx