Ôn tập phần trắc nghiệm Sinh học 11 - Học kỳ I

Ôn tập phần trắc nghiệm Sinh học 11 - Học kỳ I

Câu 1. Rễ cây hấp thụ những chất nào?

A. Nước cùng các ion khoáng. B. Nước cùng các chất dinh dưỡng.

C. Nước và các chất khí. D. O2 và các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước.

Câu 2. Bộ phận hút nước chủ yếu của cây ở trên cạn là

A. lá, thân, rễ. B. lá, thân. C. rễ, thân. D. Rễ.

Câu 3. Sự vận chuyển nước và muối khoáng ở rễ cây theo con đường gian bào là:

A. nước và khoáng đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào.

B. nước và ion khoáng đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tế bào từ lông hút vào đến nội bì.

C. nước và khoáng đi theo không gian giữa các tế bào.

D. nước và khoáng đi theo các các cầu nối nguyên sinh chất giữa các tế bào.

Câu 4. Nước và ion khoáng được hấp thụ vào mạch gỗ của rễ qua con đường nào?

A. Con đường qua thành tế bào - không bào.

B. Con đường qua chất nguyên sinh – gian bào.

C. Con đường qua không bào – gian bào.

D. Con đường qua chất nguyên sinh – không bào.

Câu 5. Đơn vị hút nước của rễ là:

A. tế bào rễ. B. tế bào biểu bì. C. tế bào nội bì. D. tế bào lông hút.

Câu 6. Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế

A. thẩm thấu. B. thẩm tách. C. chủ động. D. nhập bào.

 

doc 26 trang lexuan 12832
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Ôn tập phần trắc nghiệm Sinh học 11 - Học kỳ I", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI 1. SỰ HẤP THỤ NƯỚC VÀ MUỐI KHOÁNG Ở RỄ
BIẾT
Câu 1. Rễ cây hấp thụ những chất nào? 
A. Nước cùng các ion khoáng. 	B. Nước cùng các chất dinh dưỡng. 
C. Nước và các chất khí. 	D. O2 và các chất dinh dưỡng hòa tan trong nước.
Câu 2. Bộ phận hút nước chủ yếu của cây ở trên cạn là 
A. lá, thân, rễ. 	B. lá, thân. 	C. rễ, thân. 	D. Rễ. 
Câu 3. Sự vận chuyển nước và muối khoáng ở rễ cây theo con đường gian bào là:
A. nước và khoáng đi xuyên qua tế bào chất của các tế bào.
B. nước và ion khoáng đi theo không gian giữa các tế bào và không gian giữa các bó sợi xenlulôzơ bên trong thành tế bào từ lông hút vào đến nội bì.
C. nước và khoáng đi theo không gian giữa các tế bào.
D. nước và khoáng đi theo các các cầu nối nguyên sinh chất giữa các tế bào.
Câu 4. Nước và ion khoáng được hấp thụ vào mạch gỗ của rễ qua con đường nào?
A. Con đường qua thành tế bào - không bào. 
B. Con đường qua chất nguyên sinh – gian bào.
C. Con đường qua không bào – gian bào. 
D. Con đường qua chất nguyên sinh – không bào.
Câu 5. Đơn vị hút nước của rễ là:
A. tế bào rễ. 	B. tế bào biểu bì. 	C. tế bào nội bì. 	D. tế bào lông hút.
Câu 6. Nước xâm nhập vào tế bào lông hút theo cơ chế
A. thẩm thấu. 	B. thẩm tách. 	C. chủ động. 	D. nhập bào.
HIỂU
Câu 7. Nơi nước và các chất hoà tan phải đi qua trước khi vào mạch gỗ của rễ là:
A. tế bào lông hút. 	B. tế bào nội bì. 	C. tế bào biểu bì.	 D. tế bào vỏ.
Câu 8. Đặc điểm nào của rễ thích nghi với chức năng hút nước?
A. Phát triển nhanh, mạnh về bề mặt tiếp xúc giữa rễ và đất. 
B. Có khả năng ăn sâu và rộng. 
C. Có khả năng hướng nước. 
D. Trên rễ có miền lông hút với rất nhiều tế bào lông hút.
Câu 9. Nước không có vai trò nào sau đây?
A. Làm dung môi hòa tan các chất. 	B. Đảm bảo hình dạng của tế bào.
C. Đảm bảo sự thụ tinh kép xảy ra. 	D. Ảnh hưởng đến sự phân bố của thực vật.
Câu 10. Phát biểu đúng về mối quan hệ giữa trao đổi chất trong tế bào với trao đổi chất của cơ thể:
A. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào là cơ sở cho sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
B. Chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào không liên quan đến sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường.
C. Sự trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường là cơ sở cho chuyển hóa vật chất và năng lượng trong tế bào.
D. Chỉ có trao đổi chất giữa cơ thể với môi trường là quyết định sự tồn tại của sinh vật.
Câu 11. Các ion khoáng được hấp thụ vào rễ theo cơ chế nào?
A. Thụ động. 	B. Chủ động. 	C. Thụ động và chủ động. 	D. Thẩm tách.
Câu 12. Sự hấp thụ ion khoáng thụ động của tế bào rễ cây phụ thuộc vào
A. hoạt động trao đổi chất. 	B. chênh lệch nồng độ ion.
C. cung cấp năng lượng. 	D. hoạt động thẩm thấu.
Câu 13. Phần lớn các ion khoáng xâm nhập vào rễ theo cơ chế chủ động, diễn ra theo phương thức vận chuyển từ nơi có
A. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp, cần tiêu tốn ít năng lượng.
B. nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp.
C. nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao, không tiêu tốn năng lượng.
D. nồng độ thấp đến nơn có nồng độ cao, phải tiêu tốn năng lượng.
VẬN DỤNG
Câu 14. Nguyên nhân nào sau đây có thể dẫn đến hạn sinh lý ở thực vật?
I. Trời nắng gay gắt kéo dài.
II. Cây bị ngập úng nước trong thời gian dài.
III. Rễ cây bị tổn thương hoặc bị nhiễm khuẩn.
IV. Cây bị thiếu phân.
V. Cây bị bón thừa phân.
A.I, IV	B. II, III, V	C. III, IV 	D. II
Câu 15. Nguyên nhân chính dẫn đến cây trên cạn ngập úng lâu bị chết là do: 
I. Tính chất lí, hoá của đất thay đổi nên rễ cây bị thối. 
II. Thiếu ôxy phá hoại tiến trình hô hấp bình thường của rễ.
III. Tính luỹ các chất độc hại đối với tế bào và làm cho lông hút chết, không hình thành được lông hút mới. 
IV. Rễ cây không hấp thụ được nước dẫn đến mất cân bằng nước.
A. I, II, III	B. II, III, IV	C. I, II, IV	D. I, III, IV 
Câu 16. Xét các trường hợp dưới đây cho thấy trường hợp nào rễ cây hấp thụ ion K+ cần phải tiêu tốn năng lượng ATP?
Nồng độ ion K+ ở rễ
Nồng độ ion K+ ở đất
1
0,2%
0,5%
2
0,3%
0,4%
3
0,4%
0,6%
4
0,5%
0,2%
A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4.
Câu 17. Trong các biện pháp sau:
(1) Phơi ải đất, cày sâu, bừa kĩ.
(2) Tưới nước đầy đủ và bón phân hữu cơ cho đất.
(3) Giảm bón phân vô cơ và hữu cơ cho đất.
(4) Vun gốc và xới đất cho cây.
Có bao nhiêu biện pháp giúp cho bộ rễ cây phát triển?
A. 1 	B. 2 	C. 3 	D. 4
Câu 18. Điều không đúng với sự hấp thụ thụ động các ion khoáng ở rễ là các ion khoáng
A. hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.
B. hút bám trên bề mặt của keo đất và trên bề mặt rễ, trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc giữa rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).
C. thẩm thấu theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.
D. khếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.
Câu 19. Sự hấp thụ khoáng thụ động của tế bào không phụ thuộc vào:
(1) Hoạt động trao đổi chất. 	(2) Sự chênh lệch nồng độ ion.
(3) Năng lượng. 	(4) Hoạt động thẩm thấu.
Có bao nhiêu nhận định đúng?
A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4.
Câu 20. Những đặc điểm của quá trình hấp thụ thụ động các ion khoáng là:
(1) Khuếch tán theo sự chênh lệch nồng độ từ cao đến thấp.
(2) Hòa tan trong nước và vào rễ theo dòng nước.
(3) Hút bám trên bề mặt các keo đất và trên bề mặt rễ, trao đổi với nhau khi có sự tiếp xúc rễ và dung dịch đất (hút bám trao đổi).
(4) Được hấp thụ mang tính chọn lọc và ngược với građien nồng độ nên cần thiết phải tiêu tốn năng lượng.
A. (1), (2) và (3) 	B. (1), (3) và (4) 	C. (2), (3) và (4) 	D. (1), (2) và (4)
BÀI 2. VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT TRONG CÂY
BIẾT
Câu 1. Động lực nào đẩy dòng mạch rây từ lá đến rễ và các cơ quan khác 
A. Trọng lực của trái đất. 
B. Áp suất của lá.
C. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan rễ với môi trường đất.
D. Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn và cơ quan chứa. 
Câu 2. Tế bào mạch gỗ của cây gồm quản bảo và
A. tế bào nội bì. 	B. tế bào lông hút.	C. mạch ống. 	D. tế bào biểu bì.
Câu 3. Chất tan được vận chuyển chủ yếu trong hệ mạch rây là
A. fructôzơ. 	B. glucôzơ.	C. saccarôzơ. 	D. ion khoáng.
 Câu 4. Dòng mạch gỗ được vận chuyên nhờ
(1). Lực đẩy (áp suất rễ)
(2). Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa môi trường rễ và môi trường đất
(3). Lực liên kết giữa các phân tử nước với nhau và với thành mạch gỗ
(4). Sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn (lá) và cơ quan chứa (quả, củ )
(5). Lực hút do thoát hơi nước ở lá 
A. (1)-(3)-(5) 	B. (1)-(2)-(4) 	C. (1)-(2)-(3)	D. (1)-(3)-(4)
Câu 5. Cơ chế của sự vận chuyển nước ở thân là:
A. khuếch tán, do chênh lệch áp suất thẩm thấu. 
B. thẩm thấu, do chênh lệch áp suất thẩm thấu. 
C. thẩm tách, do chênh lệch áp suất thẩm thấu. 
D. theo chiều trọng lực của trái đất.
Câu 6. Dòng mạch rây vận chuyển sản phẩm đồng hóa ở lá chủ yếu là
A. nước. 	B. ion khoáng. 	
C. nước và ion khoáng. 	D. Saccarôza và axit amin.
Câu 7. Lực không đóng vai trò trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:
 A. lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước). 
 B. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước). 
C. lực liên kết giữa các phân tử nước và lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn. 
D. lực hút của quả đất tác động lên thành mạch gỗ.
HIỂU
Câu 8. Nước được vận chuyển ở thân chủ yếu:
 A. qua mạch rây theo chiều từ trên xuống. 	B. từ mạch gỗ sang mạch rây.
C. từ mạch rây sang mạch gỗ. 	D. qua mạch gỗ.
Câu 9. Lực đóng vai trò chính trong quá trình vận chuyển nước ở thân là:
 A. lực đẩy của rể (do quá trình hấp thụ nước). 
 B. lực hút của lá (do quá trình thoát hơi nước). 
C. lực liên kết giữa các phân tử nước. 
D. lực bám giữa các phân tử nước với thành mạch dẫn.
Câu 10. Áp suất rễ là:
A. áp suất thẩm thấu của tế bào rễ. 
B. lực đẩy nước từ rễ lên thân.
C. lực hút nước từ đất vào tế bào lông hút.
D. độ chênh lệch áp suát thẩm thấu tế bào lông hút với nồng độ dung dịch đất.
Câu 11. Úp cây trong chuông thuỷ tinh kín, sau một đêm, ta thấy các giọt nước ứ ra ở mép lá. Đây là hiện tượng
A. rỉ nhựa và ứ giọt. 	B. thoát hợi nước. 	C. rỉ nhựa. 	D. ứ giọt.
VẬN DỤNG
Câu 12. Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng:
A. rỉ nhựa. 	B. ứ giọt. 	C. rỉ nhựa và ứ giọt. 	D. thoát hơi nước.
Câu 13. Nguyên nhân của hiện tượng ứ giọt là do:
(I). Lượng nước thừa trong tế bào lá thoát ra 
(II). Có sự bão hòa hơi nước trong không khí
(III). Hơi nước thoát từ lá rơi lại trên phiến lá
(IV). Lượng nước bị đẩy từ mạch gỗ của rễ lên lá, không thoát được thành hơi qua khí khổng đã ứ thành giọt ở mép lá
A. (I), (II). 	B. (I), (III). 	C. (II), (III). 	D. (II), (IV).
Câu 14. Trong một thí nghiệm chứng minh dòng mạch gỗ và dòng mạch rây, người ta tiến hành tiêm vào mạch rây thuộc phần giữa thân của một cây đang phát triển mạnh một dung dịch màu đỏ; đồng thời, một dung dịch màu vàng được tiêm vào mạch gỗ của thân ở cùng độ cao. Hiện tượng nào dưới đây có xu hướng xảy ra sau khoảng một ngày?
A. Ngọn cây (phần xa mặt đất nhất) chỉ có thuốc nhuộm đỏ, còn chóp rễ (phần sâu nhất dưới đất) chỉ có thuốc nhuộm vàng.
B. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
C. Ngọn cây có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng; chóp rễ chỉ có thuốc nhuộm đỏ.
D. Ngọn cây chỉ có thuốc nhuộm đỏ; chóp rễ có cả thuốc nhuộm đỏ và vàng.
BÀI 3. THOÁT HƠI NƯỚC
BIẾT
Câu 1. Quá trình thoát hơi nước qua lá không có vai trò 
A. vận chuyển nước, ion khoáng. 	B. cung cấp CO2 cho quá trình quang hợp.
C. hạ nhiệt độ cho lá. 	D. cung cấp năng lượng cho lá.
Câu 2. Thoát hơi nước qua lá bằng con đường 
A. qua khí khổng, mô giậu 	B. qua khí khổng, cutin 
C. qua cutin, biểu bì. 	D. qua cutin, mô giậu
Câu 3. Số lượng khí khổng có ở 2 mặt của lá thường là 
A. mặt trên nhiều hơn mặt dưới. 	B. mặt dưới nhiều hơn mặt trên. 
C. bằng nhau. 	D. cả 2 mặt không có khí khổng.
Câu 4. Tác nhân chủ yếu điều tiết độ mở khí khổng là
A. nhiệt độ. 	B. ánh sáng. 	C. hàm lượng nước. 	D. ion khoáng.
Câu 5. Cân bằng nước ở thực vật là tương quan giữa lượng nước
A. cây hấp thụ vào so với lượng nước thoát của cây.
B. tưới vào cho đất so với lượng nước thoát ra cho cây.
C. thoát ra so với lượng nước hút vào.
D. tạo sản phẩm cho quang hợp so với lượng nước thải ra qua quang hợp.
HIỂU
Câu 6. Thoát hơi nước qua lá chủ yếu bằng con đường
A. qua khí khổng. 	B. qua lớp cutin. 	C. qua lớp biểu bì. 	D. qua mô giậu.
Câu 7. Cây ngô số lượng khí khổng ở 2 mặt lá sẽ là 
A. mặt trên nhiều hơn mặt dưới. 	B. mặt dưới nhiều hơn mặt trên. 
C. bằng nhau. 	D. cả 2 mặt không có khí khổng.
Câu 8. Con đường thoát hơi nước qua bề mặt lá (qua cutin) có đặc điểm
 A. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
 B. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
C. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
D. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
Câu 9. Con đường thoát hơi nước qua khí khổng có đặc điểm
 A. vận tốc lớn, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
 B. vận tốc nhỏ, được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
 C. vận tốc lớn, không được điều chỉnh bằng việc đóng, mở khí khổng.
D. vận tốc nhỏ, không được điều chỉnh.
Câu 10. Phản ứng mở khí khổng quang chủ động là phản ứng mở khí khổng chủ động
A. lúc sáng sớm khi mặt trời mọc hoặc khi chuyển cây từ ngoài sáng vào tối. 
B. lúc sáng sớm khi mặt trời mọc hoặc khi chuyển cây từ tối ra ngoài sáng. 
C. lúc trời tối hoặc khi chuyển cây từ ngoài sáng vào tối. 
D. lúc trời tối.
Câu 11. Ở một số cây (cây thường xuân - Hedera helix), mặt trên của lá không có khí khổng thì có sự thoát hơi nước qua mặt trên của lá hay không?
A. Có, chúng thoát hơi nước qua lớp biểu bì. 
B. Không, vì hơi nước không thể thoát qua lá khi không có khí khổng. 
C. Có, chúng thoát hơi nước qua lớp cutin trên biểu bì lá. 
D. Có, chúng thoát hơi nước qua các sợi lông của lá.
Câu 12. Trên lá cây, khí khổng phân bố ở:
A. chỉ phân bố ở mặt dưới của lá.
B. chỉ phân bố ở mặt trên của lá 
C. luôn luôn phân bố ở cả mặt dưới và mặt trên của lá. 
D. phân bố ở mặt trên hoặc mặt dưới hoặc cả 2 mặt tùy thuộc từng loài cây.
Câu 13. Khi tế bào khí khổng no nước thì
A. thành mỏng căng ra, thành dày co lại làm cho khí khổng mở ra.
B. thành dày căng ra làm cho thành mỏng căng theo, khí khổng mở ra.
C. thành dày căng ra làm cho thành mỏng co lại, khí khổng mở ra.
D. thành mỏng căng ra làm cho thành dày căng theo, khí khổng mở ra.
Câu 14. Phát biểu nào dưới đây không đúng về hiện tượng ứ giọt ở các thực vật?
A. Ứ giọt chỉ xuất hiện ở các loài thực vật nhỏ.
B. Rễ hấp thụ nhiều nước và thoát hơi nước kém gây ra hiện tượng ứ giọt.
C. Ứ giọt xảy ra khi độ ẩm không khí tương đối cao.
D. Chất lỏng hình thành từ hiện tượng ứ giọt là nhựa cây.
 VẬN DỤNG
Câu 15. Cường độ thoát hơi nước được điều chỉnh bởi
A. cơ chế khuếch tán hơi nước qua lớp cutin. 
B. cơ chế đóng mở khí khổng.
C. cơ chế cân bằng nước. 
D. cơ chế khuếch tán hơi nước từ bề mặt lá ra không khí xung quanh.
Câu 16. Cây hấp thụ 1000g nước thì có khoảng bao nhiêu g nước sẽ thoát hơi qua lá ?
A. 980g nước.	B. 800g nước.
C. 20g nước.	D. 900g nước.
Câu 17. Ở cây trưởng thành thoát hơi nước chủ yếu qua 
A. lớp cutin. 	B. khí khổng. 
C. cả hai con đường qua khí khổng và cutin. 	D. biểu bì thân và rễ.
Câu 18. Phát biểu nào sau đây sai?
I. Khi nồng độ ôxi trong đất giảm thì khả năng hút nước của cây sẽ giảm.
II. Khi sự chênh lệch giữa nồng độ dung dịch đất và dịch của tế bào rễ thấp, thì khả năng hút nước của cây sẽ yếu.
III. Khả năng hút nước của cây không phụ thuộc vào lực giữ nước của đất.
IV. Bón phân hữu cơ góp phần chống hạn cho cây.
A. II	B. III, IV	C. I, III	D. III
Câu 19. Cho các đặc điểm sau. Con đường thoát hơi nước qua cutin có bao nhiêu đặc điểm?
(1) Được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
(2) Vận tốc lớn.
(3) Không được điều chỉnh bằng việc đóng mở khí khổng.
(4) Vận tốc nhỏ.
A. 1. 	B. 2. 	C. 3. 	D. 4.
Câu 20. Có bao nhiêu nhân tố liên quan đến điều tiết độ mở khí khổng? Nhân tố nào là chủ yếu?
(1) Hàm lượng nước trong tế bào khí khổng.
(2) Độ dày, mỏng của lớp cutin.
(3) Nhiệt độ môi trường.
(4) Gió và các ion khoáng.
(5) Độ pH của đất.
A. 3 và (1). 	B. 3 và (2).	C. 2 và (1). 	D. 2 và (3).
Câu 21. Thoát hơi nước có những vai trò nào trong các vai trò sau đây ?
(1) Tạo lực hút đầu trên.
(2) Giúp hạ nhiệt độ của lá cây vào nhưng ngày nắng nóng.
(3) Khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp.
(4) Giải phóng O2 giúp điều hòa không khí.
Phương án trả lời đúng là :
A. (1), (3) và (4). 	B. (1), (2) và (3).	C. (2), (3) và (4). 	D. (1), (2) và (4).
BÀI 4. VAI TRÒ CỦA CÁC NGUYÊN TỐ KHOÁNG
BIẾT
Câu 1. Chất khoáng hoà tan được vận chuyển từ
A. rễ lên lá theo mạch gỗ. 	B. lá xuống rễ theo mạch gỗ. 
C. rễ lên lá theo mạch rây. 	D. lá xuống rễ theo mạch rây 
Câu 2. Các nguyên tố đại lượng (đa lượng) gồm:
 A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.	 	B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.	D. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Cu.
Câu 3. Vai trò của phôtpho đối với thực vật là:
 A. thành phần của thành tế bào và màng tế bào, hoạt hoá enzim.
 B. thành phần của prôtêin, axít nuclêic.
 C. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
D. thành phần của axit nuclêôtic, ATP, 
Câu 4. Vai trò của kali đối với thực vật là:
 A. thành phần của prôtêin và axít nuclêic. 
B. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào.
 C. thành phần của axit nuclêôtit, cần cho nở hoa, đậu quả, phát triển rễ.
D. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
Câu 5. Các nguyên tố vi lượng gồm:
 A. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Fe.	 	B. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
C. C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mn.	D. Fe, Mn, B, Cl, Zn, Cu, Mo, Ni.
Câu 6. Nguyên tố Magiê là thành phần cấu tạo của
A. axit nuclêic. 	B. màng của lục lạp. 	C. diệp lục. 	D. prôtêin.
Câu 7. Nguyên tố nào sau đây là thành phần của diệp lục, tham gia hoạt hóa enzim, khi thiếu nó lá có màu vàng ?
A. Nitơ. 	B. Magiê. 	C. Clo. 	D. Sắt.
Câu 8. Vai trò chủ yếu của nguyên tố đại lượng là
A. cấu trúc tế bào. 	B. hoạt hóa enzim. 	C. cấu tạo enzim. 	D. cấu tạo côenzim.
Câu 9. Vai trò chủ yếu của nguyên tố vi lượng là
A. cấu trúc tế bào. 	B. hoạt hóa enzim. 	C. cấu tạo enzim. 	D. cấu tạo côenzim.
Câu 10. Thực vật hấp thụ kali dưới dạng
A. hợp chất chứa kali 	B. nguyên tố kali 	C. K2SO4 hoặc KCl 	D. K+
HIỂU
Câu 11. Để xác định vai trò của nguyên tố magiê đối với sinh trưởng và phát triển của cây ngô, người ta trồng cây ngô trong
A. chậu đất và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.
B. chậu cát và bổ sung chất dinh dưỡng có magiê.
C. dung dịch dinh dưỡng nhưng không có magiê.
D. dung dịch dinh dưỡng có magiê.
Câu 12. Câu nào không đúng khi nói về nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu trong cây?
A. Thiếu nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu cây không hoàn thành được chu kỳ sống.
B. Chỉ gồm những nguyên tố đại lượng: C, H, O, N, P, K, S, Ca, Mg.
C. Không thể thay thế được bởi bất kì nguyên tố nào.
D. Phải tham gia trực tiếp vào quá trình chuyển hoá vật chất trong cơ thể.
Câu 13. Cần phải cung cấp nguyên tố khoáng nào sau đây 
cho cây khi lá cây có màu vàng?
A. Photpho 	B. Magiê. 	C. Kali. 	D. Canxi.
Câu 14. Cây thiếu các nguyên tố khoáng thường được biểu hiện ra thành những dấu hiệu màu sắc đặc trưng ở
A. thân. 	B. rễ. 	C. lá.	D. hoa.
Câu 15. Hậu quả khi bón liều lượng phân bón cao quá mức cần thiết cho cây:
 (I). Gây độc hại đối với cây.
 (II).Gây ô nhiễm nông phẩm và môi trường.
 (III). Làm đất đai phì nhiêu nhưng cây không hấp thụ được hết.
 (IV). Dư lượng phân bón khoáng chất sẽ làm xấu lí tính của đất, giết chết các vi sinh vật có lợi.
A. (I), (II), (III), (IV). 	B. (I), (II), (III). 	C. (I), (II). 	D. (I), (II), (IV).
Câu 16. Nguyên nhân chính làm cho thực vật không ưa mặn không có khả năng sinh trưởng trên đất có nồng độ muối cao là gì?
A. Các ion khoáng là độc hại đối với cây. 	
B. Thế nước của đất là quá thấp. 
C. Hàm lượng oxi trong đất là quá thấp.
D. Các tinh thể muối ngay sát bề mặt đất gây khó khăn cho các cây con xuyên qua mặt đất.
BÀI 5 - 6 . DINH DƯỠNG NITƠ Ở THỰC VẬT
BIẾT
Câu 1. Dạng nitơ nào cây có thể hấp thụ được?
A. NO2- và NO3-. 	B. NO2- và NH4+. 	C. NO3- và NH4+. 	D. NO2- và N2.
Câu 2. Vi khuẩn Rhizôbium có khả năng cố định đạm vì chúng có enzim
A. amilaza. 	B. nuclêaza. 	C. caboxilaza. 	D. nitrôgenaza.
Câu 3. Nitơ trong xác thực vật, động vật là dạng
A. nitơ không tan cây không hấp thu được. 	
B. nitơ muối khoáng cây hấp thu được.
C. nitơ độc hại cho cây. 	
D. nitơ tự do nhờ vi sinh vật cố định cây mới sử dụng được.
 Câu 4. Vai trò của Nitơ đối với thực vật là:
A. thành phần của axit nuclêôtit, ATP, phôtpholipit, côenzim, prôtêin; cần cho nở hoa, đậu quả.
 B. chủ yếu giữ cân bằng nước và ion trong tế bào, hoạt hoá enzim, mở khí khổng.
 C. thành phần của thành tế bào, màng tế bào, hoạt hoá enzim.
D. thành phần của prôtêin và axít nuclêic cấu tạo nên tế bào, cơ thể.
Câu 5. Cố định nitơ khí quyển là quá trình
A. biến N2 trong không khí thành nito tự do trong đất nhờ tia lửa điện trong không khí.
B. biến N2 trong không khí thành đạm dể tiêu trong đất nhờ các loại vi khuẩn cố định đạm.
C. biến N2 trong không khí thành các hợp chất giống đạm vô cơ.
D. biến N2 trong không khí thành đạm dể tiêu trong đất nhờ tác động của con người.
Câu 6. Amôn hóa là quá trình
A. tổng hợp các axit amin	B. biến đổi NH4+ thành NO3-
C. biến đổi NO3- thành NH4+	D. biến đổi chất hữu cơ thành amôniac 
Câu 7. Quá trình khử nitrat thành amôni ở thực vật được thực hiện
A. chỉ trong mô rễ.	B. trong mô rễ, lá, và thân.	
C. chỉ trong mô thân.	D. trong mô rễ và mô lá.
 Câu 8. Thực vật đã có đặc điểm thích nghi trong việc bảo vệ tế bào khỏi bị dư lượng NH3 đầu độc là:
A. chuyển vị amin. 	B. amin hoá. 	
C. chuyển vị amin và amin hoá. 	D. hình thành amít.
Câu 9. Quá trình khử NO3- thành NH4+
A. là quá trình ôxi hoá nitơ trong không khí. 	B. được thực hiện nhờ enzim nitrogenaza. 
C. chỉ xảy ra ở cơ thể thực vật và tảo. 	D. bao gồm phản ứng khử NO2- thành NO3-
Câu 10. Cho nhận định sau: Nitơ tham gia điều tiết các quá trình (1) và trạng thái (2) của tế bào. Do đó, nitơ ảnh hưởng đến mức độ hoạt động của (3) 
(1), (2) và (3) lần lượt là:
A. trao đổi chất, ngậm nước, tế bào thực vật.
B. ngậm nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.
C. trao đổi chất, trương nước, tế bào thực vật.
D. cân bằng nước, trao đổi chất, tế bào thực vật.
HIỂU
Câu 11. Điều kiện nào dưới đây không đúng để quá trình cố định nitơ trong khí quyển xảy ra?
 A. Có các lực khử mạnh. 	B. Được cung cấp ATP.
C. Có sự tham gia của enzim nitrôgenaza. 	D. Thực hiện trong điều kiện hiếu khí.
Câu 12. Cây không sử dụng được nitơ phân tử (N2) trong không khí vì:
 A. lượng N2 trong không khí quá thấp.
 B. lượng N2 tự do bay lơ lửng trong không khí không hòa vào đất nên cây không hấp thụ được.
 C. phân tử N2 có liên kết ba bền vững cần phải đủ điều kiện mới bẻ gãy được.
 D. do lượng N2 có sẵn trong đất từ các nguồn khác quá lớn.
Câu 13. Xác động - thực vật phải trải qua quá trình biến đổi nào cây mới sử dụng được nguồn nitơ?
A. Quá trình nitrat hóa và phản nitrat hóa. 	B. Quá trình amôn hóa và phản nitrat hóa.
C. Quá trình amôn hóa và nitrat hóa.	D. Quá trình cố định đạm.
Câu 14. Bón phân hợp lí là
A. phải bón thường xuyên cho cây.
B. sau khi thu hoạch phải bổ sung ngay lượng phân bón cần thiết cho đất.
C. phải bón đủ cho cây ba loại nguyên tố quan trọng là N, P, K.
D. bón đúng lúc, đúng lượng, đúng loại và đúng cách.
Câu 15. Quá trình chuyển hóa nitơ khí quyển không nhờ vào vi khuẩn 
A. Azotobacter. 	B. E.coli. 	C. Rhizobium. 	D. Anabaena.
Câu 16.Trong mô thực vật diễn ra quá trình khử nitrat vì:
A. trong cơ thể thực vật chỉ sử dụng nitơ dưới dạng NO3- để đồng hóa axít amin, hình thành amit. 
B. là nguồn dự trữ NH3 cho các quá trình tổng hợp axít amin khi cần thiết. 
C. trong cơ thể thực vật chỉ sử dụng nitơ dưới dạng NH4+ để đồng hóa axít amin, hình thành amit. 
D. giúp sự đồng hoá NH3 trong mô thực vật.
Câu 17. Nitơ của không khí bị ôxi hoá dưới điều kiện nhiệt độ cao, áp suất cao (sấm sét) tạo thành dạng
A. NH3. 	B. NH4+. 	C. NO3-. 	D. NO2-
VẬN DỤNG
Câu 18. Cách nhận biết rõ rệt nhất thời điểm cần bón phân là căn cứ vào:
A. dấu hiệu bên ngoài của quả mới ra. 	B. dấu hiệu bên ngoài của thân cây.
C. dấu hiệu bên ngoài của hoa. 	D. dấu hiệu bên ngoài của lá cây.
Câu 19. Hoạt động của loại vi khuẩn nào sau đây không có lợi cho cây?
A. Vi khuẩn amon hóa. 	B. Vi khuẩn nitrat hóa. 
C. Vi khuẩn cố định đạm. 	D. Vi khuẩn phản nitrat hóa.
Câu 20. Các dạng nitơ có trong đất là:
(I). nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. 	(II) NH3
(III). nitơ vô cơ trong các muối khoáng.	(IV) N2
A. (I), (II), (III). 	B. (I), (II), (III), (IV). 	C. (I), (III). 	D. (II), (IV).
Câu 21. Vai trò của quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học đối với sự dinh dưỡng nitơ của thực vật
(I). Biến nitơ phân tử dạng khí N2 trong khí quyển thành dạng nitơ khoáng NH3.
(II). Xảy ra trong điều kiện bình thường ở hầu khắp mọi nơi trên trái đất. 
(III). Lượng nitơ bị mất hàng năm do cây lấy đi luôn được bù đắp lại đảm bảo nguồn cấp dinh dưỡng nitơ bình thường cho cây. 
(IV). Nhờ có enzym nitrôgenara, vi sinh vật cố định nitơ có khả năng liên kết nitơ phân tử với hyđro thành NH3 
(V). Cây hấp thụ trực tiếp nitơ vô cơ hoặc nitơ hữu cơ trong xác sinh vật.
A. (I), (II), (III), (IV). 	B. (I), (III), (IV), (V). 	C. (II), (III), (IV), (V). 	D. (II), (III), (IV).
Câu 22. Một trong các biện pháp hữu hiệu nhất để hạn chế xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử (NO3- → N2) là
A. Làm đất kĩ, đất trồng tơi xốp và thoáng.	B. Bón phân vi lượng thích hợp.
C. Giữ độ ẩm vừa phải và thường xuyên cho đất.	D. Khử chua cho đất.
Câu 23. Trong một khu vườn có nhiều loài hoa, người ta quan sát thấy một cây đỗ quyên lớn phát triển tốt, lá màu xanh sẫm nhưng cây này chưa bao giờ ra hoa. Nhận định đúng về cây này là:
A. Cần bón bổ sung muối canxi cho cây.
B. Có thể cây này đã được bón thừa kali.
C. Cây cần được chiếu sáng tốt hơn.
D. Có thể cây này đã được bón thừa nitơ.
Câu 24. Sự biểu hiện triệu chứng thiếu nitơ của cây là
A. lá nhỏ, có màu lục đậm, màu của thân không bình thường, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
B. sinh trưởng chậm ở các cơ quan, xuất hiện màu vàng nhạt ở lá.
C. lá non có màu vàng, sinh trưởng rễ bị tiêu giảm.
D. lá màu vàng nhạt, mép lá màu đỏ và có nhiều chấm đỏ trên mặt lá.
Câu 8. Có bao nhiêu nhận định đúng về quá trình đồng hóa nitơ ở thực vật?
(1) Nitơ được rễ cây hấp thụ ở dạng NH4+ và NO3-.
(2) NH4+ ở trong mô thực vật được đồng hóa theo 3 con đường: amin hóa, chuyển vị amin và hình thành amit.
(3) Trong cây, NO3- được khử thành NH4+ .
(4) Hình thành amit là con đường khử độc NH3 dư thừa, đồng thời tạo nguồn dự trữ NH3 cho quá trình tổng hợp axit amin khi cần thiết.
A. 2. 	B. 3. 	C. 4. 	D. 1.
BÀI 7. THỰC HÀNH: THÍ NGHIỆM THOÁT HƠI NƯỚC
VÀ THÍ NGHIỆM VAI TRÒ CỦA PHÂN BÓN
VẬN DỤNG
Câu 1. Để so sánh tốc độ thoát hơi nước ở 2 mặt của lá người ta tiến hành làm các thao tác như sau:
Dùng cặp gỗ hoặc cặp nhựa kẹp ép 2 tấm kính vào 2 miếng giấy này ở cả 2 mặt của lá tạo thành hệ thống kín.
Bấm giây đồng hồ để so sánh thời gian giấy chuyển màu từ xanh da trời sang hồng
Dùng 2 miếng giấy lọc có tẩm coban clorua đã sấy khô (màu xanh da trời) đặt đối xứng nhau qua 2 mặt của lá.
So sánh diện tích giấy có màu hồng ở mặt trên và mặt dưới của lá trong cùng thời gian.
Các thao tác tiến hành theo trình tự đúng là
A. (1) → (2) → (3) → (4). 	B. (2) → (3) → (1) → (4).
C. (3) → (2) → (1) → (4). 	D. (3) → (1) → (2) → (4). 
Câu 2. Kết quả sau khi tiến hành thí nghiệm quan sát thoát hơi nước qua lá ta thấy nội dung nào dưới đây là đúng với thực tế?
A. Giấy tẩm coban clorua mặt dưới chuyển từ màu hồng sang màu xanh da trời.
B. Giấy tẩm coban clorua mặt dưới chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng.
C. Diện tích giấy tẩm coban clorua mặt dưới chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng nhỏ hơn so với mặt trên lá.
D. Diện tích giấy tẩm coban clorua mặt trên chuyển từ màu xanh da trời sang màu hồng nhỏ hơn so với mặt dưới lá.
BÀI 8. QUANG HỢP Ở THỰC VẬT
BIẾT
Câu 1. Trong phương trình tổng quát của quang hợp (1) và (2) là những chất nào?
Ánh sáng mặt trời
 Diệp lục
 6 (1) + 12H2O (2) + 6O2 + 6H2O
A. (1) CO2, (2) C6H12O6. 	B. (1) C6H12O6, (2) CO2. 
C. (1) O2, (2) C6H12O6. 	D. (1) O2, (2) CO2.
Câu 2. Hệ sắc tố quang hợp bao gồm 
A. diệp lục a và diệp lục b. 	B. diệp lục a và carôtenôit. 
C. diệp lục b và carotenoit. 	D. diệp lục và carôtenôit.
Câu 3. Bào quan thực hiện quang hợp là:
A. ti thể. 	B. lá cây. 	C. lục lạp. 	D. ribôxôm. 
Câu 4. Sắc tố quang hợp nào sau đây thuộc nhóm sắc tố chính?
A. Diệp lục a và diệp lục b. 	B. Diệp lục a và carôten. 
C. Diệp lục a và xantôphyl. 	D. Diệp lục và carôtênôit.
Câu 5. Sắc tố nào sau đây thuộc nhóm sắc tố phụ?
A. Diệp lục a và diệp lục b. 	B. Diệp lục a và carôten. 
C. Carôten và xantôphyl. 	D. Diệp lục và carôtênôit.
Câu 6. Quang hợp diễn ra chủ yếu ở cơ quan nào của cây?
A. ti thể. 	B. lá cây. 	C. lục lạp. 	D. ribôxôm.
Câu 7. Sắc tố nào sau đây tham gia trực tiếp vào chuyển hóa quang năng thành hóa năng trong sản phẩm quang hợp ở cây xanh?
A. Diệp lục a. 	B. Diệp lục b. 	
C. Diệp lục a và b. 	D. Diệp lục a, b và carôtenôit.
HIỂU
Câu 8. Trong phương trình tổng quát của quang hợp phân tử CO2 cây lấy từ
A. đất qua tế bào lông hút của rễ. 	B. không khí qua khí khổng của lá. 
C. nước qua tế bào lông hút của rễ. 	D. chất hữu cơ bởi quá trình tổng hợp của cây.
Câu 9. Đặc điểm hình thái của lá giúp hấp thụ nhiều tia sáng là
A. có khí khổng. 	B. có hệ gân lá. 	C. có lục lạp. 	D. diện tích bề mặt lớn.
Câu 10. Đặc điểm hình thái của lá giúp CO2 khuếch tán vào lá là trong lớp biểu bì lá
A. có khí khổng. 	B. có hệ gân lá. 	C. có lục lạp. 	D. diện tích bề mặt lớn.
Câu 11. Quá trình quang hợp không có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp thức ăn cho sinh vật. 	B. Chuyển hóa quang năng thành hóa năng.
C. Phân giải các chất hữu cơ thành năng lượng. 	D. Điều hòa không khí.
Câu 12. Hệ sắc tố quang hợp phân bố ở
A. chất nền strôma. 	B. màng tilacôit. 	C. xoang tilacôit. 	D. ti thể.
Câu 13. Lá có đặc điểm nào phù hợp với chức năng quang hợp?
(I). Hình bản, xếp xen kẽ, hướng quang.
(II). Có mô xốp gồm nhiều khoang trống chứa CO2; mô giậu chứa nhiều lục lạp
(III). Hệ mạch dẫn (bó mạch gỗ của lá) dày đặc, thuận lợi cho việc vận chuyển nước, khoáng và sản phẩm quang hợp.
(IV). Bề mặt lá có lớp cutin bảo vệ.
 (V). Bề mặt lá có nhiều khí khổng, giúp trao đổi khí.
A. (I), (II), (III)	B. (I), (II), (III), (IV)	C. (II), (III), (IV)	D. (I), (II), (III), (V)
VẬN DỤNG
Câu 14. Các sắc tố quang hợp hấp thụ năng lượng ánh sáng và truyền cho nhau theo sơ đồ nào sau đây là đúng?
A. Carôtenôit → Diệp lục b → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm phản ứng.
B. Carôtenôit → Diệp lục a → Diệp lục b → Diệp lục b trung tâm phản ứng.
C. Diệp lục b → Carôtenôit → Diệp lục a → Diệp lục a trung tâm phản ứng.
D. Diệp lục a → Diệp lục b → Carôtenôit → Carôtenôit trung tâm phản ứng.
Câu 15. Trong quá trình quang hợp, nếu cây đã sử dụng hết 24 phân tử nước (H2O) sẽ tạo ra bao nhiêu phân tử ôxi (O2)?
A. 6. 	B. 12. 	C. 24. 	D. 48.
Câu 16. Có bao nhiêu nhận định đúng về vai trò của quang hợp ?
(1) Cung cấp nguồn chất hữu cơ làm thức ăn cho sinh vật dị dưỡng.
(2) Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp, dược liệu cho Y học.
(3) Cung cấp năng lượng duy trì hoạt động sống của sinh giới.
(4) Điều hòa trực tiếp lượng nước trong khí quyển.
(5) Điều hòa không khí.
A. 2. 	B. 3. 	 C. 4. 	 D. 5.
BÀI 9. QUANG HỢP Ở CÁC NHÓM THỰC VẬT C3, C4 và CAM
BIẾT
Câu 1. Pha sáng là gì? 
A. Là pha cố định CO2.
B. Là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng thành năng lượng hóa học.
C. Là pha chuyển hóa năng lượng hóa học thành năng lượng ánh sáng.
D. Là pha diễn ra trong điều kiện thiếu ánh sáng.
Câu 2. Pha sáng diễn ra ở 
A. strôma. 	B. tế bào chất. 	C. tilacôit. 	D. nhân.
Câu 3. Chất nhận CO2 đầu tiên ở nhóm thực vật C3 là: 
A. ribulôzơ-1, 5 điP. 	B. APG. 	C. AlPG. 	D. PEP.
Câu 4. Nhóm thực vật C3 bao gồm các loài cây 
A. xương rồng, thanh long, dứa. 	B. mía, ngô, rau dền. 
C. cam, bưởi, nhãn. 	D. xương rồng, mía, cam.
Câu 

Tài liệu đính kèm:

  • docon_tap_phan_trac_nghiem_sinh_hoc_11_hoc_ky_i.doc