Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Hoàng Nam

Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Hoàng Nam

Câu 2: Thế nào là phát triển của thực vật?

Là quá trình tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng và kích thước của tế bào

B. Là quá trình ra hoa tạo quả của cây trưởng thành

C. Là quá trình hoàn thiện các cơ quan trong cơ thể

D. Là toàn bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt .)

 

ppt 24 trang Trí Tài 01/07/2023 2400
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Sinh học 11 - Bài 37: Sinh trưởng và phát triển ở động vật - Năm học 2022-2023 - Nguyễn Hoàng Nam", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau: 
Câu 1: Thế n à o l à sinh trưởng của thực vật? 
L à quá trình tăng về kích thước (chiều d à i, bề mặt, thể tích) của cơ thể do tăng số lượng v à kích thước của tế b à o 
B. L à quá trình lớn lên của tế b à o v à cơ thể 
C. L à quá trình ho à n thiện các cơ quan trong cơ thể 
D. L à quá trình ra hoa, tạo quả của cơ thể 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Câu 2: Thế n à o l à phát triển của thực vật? 
L à quá trình tăng về kích thước của cơ thể do tăng số lượng v à kích thước của tế b à o 
B. L à quá trình ra hoa tạo quả của cây trưởng th à nh 
C. L à quá trình ho à n thiện các cơ quan trong cơ thể 
D. L à to à n bộ những biến đổi diễn ra theo chu trình sống, gồm ba quá trình liên quan với nhau: sinh trưởng, phân hóa v à phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan (rễ, thân, lá, hoa, quả, hạt ...) 
Chọn phương án trả lời đúng nhất trong các câu sau: 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
B-SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN 
Ở ĐỘNG VẬT 
BÀI 37 
SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
NỘI DUNG 
Bài 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
I. Khái niệm sinh trưởng và phát triển ở động vật 
II. Phát triển không qua biến thái 
III. Phát triển qua biến thái 
Gà con mới nở nặng 0,1 k g 
Gà trống, mái sau 4 tháng nặng 2kg 
Chó con nặng 0,5kg 
Chó trưởng th à nh sau 6 tháng nặng 7kg 
Sinh trưởng 
Sinh trưởng 
I. Khái niệm sinh trưởng v à phát triển ở động vật. 
- Sinh trưởng l à quá trình tăng kích thước của cơ thể do tăng số lượng v à kích thước của tế b à o. 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
1. Sinh trưởng l à gì? 
Sinh trưởng 
Phân hóa 
Phát sinh hình thái 
Phát triển 
G à con mới nở nặng 0,1kg, cao 10cm 
Sau 4 tháng nặng 2kg, cao 30cm 
- Phát triển l à quá trình biến đổi bao gồm sinh trưởng, phân hóa (biệt hóa) tế b à o v à phát sinh hình thái các cơ quan v à cơ thể. 
I. Khái niệm sinh trưởng v à phát triển ở động vật 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
2. Phát triển l à gì? 
Giống 
Khác 
Phát triển 
không qua biến thái 
Phát triển 
 qua biến thái 
Khác 
I. Khái niệm sinh trưởng v à phát triển ở động vật 
- Biến thái l à sự thay đổi đột ngột về hình thái, cấu tạo v à sinh lý của động vật sau khi sinh hoặc nở từ trứng ra. 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
3. Biến thái l à gì? 
Biến thái ho à n to à n 
Biến thái không ho à n to à n 
Đặc điểm 
PT không qua biến thái 
PT qua biến thái 
PT qua biến thái ho à n to à n 
PT qua biến thái không ho à n to à n 
Hình thái, cấu tạo, sinh lí của con non so với con trưởng th à nh 
Các giai đoạn phát triển 
Trải qua lột xác 
Đại diện 
Phiếu học tập: Các kiểu phát triển ở động vật 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Đặc điểm 
Phát triển không qua biến thái 
Hình thái, cấu tạo, sinh lý của con non so với con trưởng th à nh 
Các giai đoạn phát triển 
Trải qua lột xác 
Đại diện 
II. Phát triển không qua biến thái 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Giai đoạn phôi thai 
Giai đoạn sau sinh 
Đặc điểm 
Phát triển không qua biến thái 
Hình thái, cấu tạo, sinh lý của con non so với con trưởng th à nh 
Các giai đoạn phát triển 
Trải qua lột xác 
Đại diện 
- Giai đoạn phôi thai: 
+ Diễn ra trong tử cung của mẹ. 
+ Hợp tử -> Phôi -> Thai nhi. 
- Giai đoạn sau sinh: 
+ Không có biến thái. 
+ Con sinh ra có hình thái, cấu tạo tương tự như con trưởng th à nh. 
Tương tự như con trưởng th à nh 
Không trải qua lột xác 
 Đa số ĐV có xương sống: cá, chim, bò sát, ĐV có vú, con người v à 1 số ĐV không xương sống. 
II. Phát triển không qua biến thái 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
1. Phát triển qua 
 biến thái ho à n to à n 
Đặc điểm 
Phát triển qua biến thái ho à n to à n 
Hình thái, cấu tạo, sinh lý của con non so với con trưởng th à nh 
Các giai đoạn phát triển 
Trải qua lột xác 
Đại diện 
Trưởng th à nh 
Con non 
III. Phát triển qua biến thái 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Đặc điểm 
Phát triển qua biến thái ho à n to à n 
Hình thái, cấu tạo, sinh lý của con non so với con trưởng th à nh 
Các giai đoạn phát triển 
Trải qua lột xác 
Đại diện 
Rất khác với con trưởng th à nh 
- Giai đoạn phôi: 
+ Diễn ra ở trứng đã thụ tinh. 
+ Hợp tử -> Phôi -> Sâu bướm. 
- Giai đoạn hậu phôi: 
+ Xảy ra biến thái . 
+ Sâu bướm -> Lột xác nhiều lần -> Nhộng -> Con trưởng thành. 
Trải qua nhiều lần lột xác 
1. Phát triển qua 
 biến thái ho à n to à n 
III. Phát triển qua biến thái 
Đa số các lo à i côn trùng (bướm, ruồi, ong ) v à lưỡng cư 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
 Trong các giai đoạn phát triển của bướm, giai đoạn n à o gây hậu quả nhất cho cây cối? Vì sao? 
Bướm trưởng thành ăn mật hoa→thụ phấn cho hoa 
Sâu bướm ăn thực vật → Hại mùa màng 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Đặc điểm 
Phát triển qua biến thái không ho à n to à n 
Hình thái, cấu tạo, sinh lý của con non so với con trưởng th à nh 
Các giai đoạn phát triển 
Trải qua lột xác 
Đại diện 
2. Phát triển qua biến thái không ho à n to à n 
III. Phát triển qua biến thái 
Con non 
Con trưởng th à nh 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Đặc điểm 
Phát triển qua biến thái không ho à n to à n 
Hình thái, cấu tạo, sinh lý của con non so với con trưởng th à nh 
Các giai đoạn phát triển 
Trải qua lột xác 
Đại diện 
Gần giống với con trưởng th à nh 
- Giai đoạn phôi: 
+ Diễn ra ở trứng đã thụ tinh. 
+ Hợp tử -> Phôi -> Ấu trùng . 
Giai đoạn hậu phôi: 
+ X ảy ra biến thái . 
+ Ấu trùng- > Lột xác nhiều lần -> Con trưởng thành. 
Trải qua nhiều lần lột xác 
2. Phát triển qua biến thái không ho à n to à n 
III. Phát triển qua biến thái 
Đa số các lo à i côn trùng (châu chấu, c à o c à o, gián ). 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Dịch châu chấu ở Achentina 2016 
Dịch châu chấu ở Australia 2010 
Dịch châu chấu ở Sơn La 2016 
Dịch châu chấu ở Cao Bằng 2014 
BÀI 37: SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở ĐỘNG VẬT 
Kiểu phát triển m à con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo sinh lí rất khác so với con trưởng th à nh? 
A. Phát triển không qua biến thái: 
B. Phát triển qua biến thái. 
CỦNG CỐ 
C. Phát triển qua biến thái không ho à n to à n. 
D. Phát triển qua biến thái ho à n to à n. 
D 
a 
b 
c 
d 
e 
f 
g 
h 
i 
1.Phát triển không qua biến thái: 
2.Phát triển qua biến thái ho à n to à n: 
3.Phát triển qua biến thái không ho à n to à n: 
a, d, e, i 
f , g, h 
b, c 
CỦNG CỐ 
G à Ri đạt khối lượng 1,5kg 
G à Hồ có khối lượng 3 – 4Kg 
 Theo hướng nuôi lấy thịt, nếu nuôi g à Ri v à g à Hồ đã đạt khối lượng 1,5kg nên nuôi tiếp g à n à o, nên xuất chuồng g à n à o? Tại sao? 
Bài tập tình huống ứng dụng thực tiễn: 
CỦNG CỐ 
▼ Cho biết sự khác nhau giữa phát triển qua biến thái v à phát triển không qua biến thái? 
* Phát triển không qua biến thái : l à kiểu phát triển m à con non có đặc điểm hình thái, cấu tạo v à sinh lí tương tự con trưởng th à nh. 
* Phát triển qua biến thái : l à kiểu phát triển m à ấu trùng có hình thái, cấu tạo v à sinh lí khác con trưởng th à nh. 
CỦNG CỐ 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
1. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3, 4 – SGK cơ bản – tr151; phân biệt các kiểu phát triển của động vật 
2. Giải quyết tình huống thực tiễn: Tại sao khi nuôi cá rô phi người ta thường thu hoạch cá sau một năm tuổi, khi cá đạt khối lượng từ 1 – 1,2kg m à không nuôi kéo d à i tới năm thứ ba khi cá có thể đạt tới khối lượng tối đa 2,5kg? 
3. Chuẩn bị b à i 38: 
 Những nhân tố n à o ảnh hưởng đến sinh trưởng v à phát triển của động vật? 
 Ho à n th à nh phiếu học tập sau: 
HƯỚNG DẪN VỀ NHÀ 
STT 
Tên hoocmon 
Nơi sản sinh 
Tác dụng sinh lý 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
BÀI HỌC ĐẾN ĐÂY LÀ KẾT THÚC 
KÍNH CHÚC QUÝ THẦY CÔ VÀ CÁC ANH CHỊ HỌC VIÊN CÓ NHIỀU SỨC KHỎE 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_sinh_hoc_11_bai_37_sinh_truong_va_phat_trien_o_don.ppt