Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh Lớp 11 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Châu Thành A

Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh Lớp 11 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Châu Thành A

Tên chủ đề /Bài học Tiết Yêu cầu cần đạt

(2) (3) (4)

Introduction

1 -Guide Ss how to learn English 11,do the kinds of tests,materials.

-How to learn English 11 and do the tests

Unit 1

Friendship

Reading

1 -Read and guess the meaning of the words base on the situation

-Read and answer questions

 -Summarise the text by oral or written

Unit 1

Friendship

Speaking

 Describe people’s appearance using adjectives about height,build,hair,face,eye,nose,chin,lips,forehead,skin age,general

Unit 1

Friendship

Listening

 - Listen to the tape,understand the main idea,ask and answer questions on it and retell the main idea

- Summarise the main idear of the topic by oral or written

Unit 1

Friendship

Writing

1 - Write a paragraph about a friend

Unit 1

Friendship

Language focus

1 - Practice pronouncing the sounds /dz/ - /tS/.

Revise the way of using V/To V

 

docx 22 trang Đoàn Hưng Thịnh 03/06/2022 6740
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Kế hoạch dạy học môn Tiếng Anh Lớp 11 - Năm học 2021-2022 - Trường THPT Châu Thành A", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BÀI TẬP NHÓM MODULE 4 – NGOẠI NGỮ - TAPHUANCSDL
TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH A, HUYỆN CHÂU THÀNH A, TỈNH HẬU GIANG
GIÁO VIÊN:
1. NGUYỄN THỊ THANH QUYÊN
2. NGUYỄN THÚY HỒNG
3. HỒ HẢI ÂU
TRƯỜNG THPT CHÂU THÀNH A
 TỔ: SỬ – ĐỊA – TIẾNG ANH
 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
KẾ HOẠCH DẠY HỌC MÔN HỌC CỦA TỔ CHUYÊN MÔN
	MÔN TIẾNG ANH, KHỐI LỚP 11
Năm học 2021 - 2022
I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:
 1. Số lớp: 8 lớp; Số học sinh: 342; Số học sinh học chuyên đề lựa chọn (nếu có): 342
 2. Tình hình đội ngũ: Số giáo viên: 6; Trình độ đào tạo: Đại học: 05; Trên đại học: 01
	 Mức đạt chuẩn nghề nghiệp giáo viên: Tốt: 06; Khá: .; Đạt:........; Chưa đạt:........
 3. Thiết bị dạy học: (Trình bày cụ thể các thiết bị dạy học có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT
Thiết bị dạy học
Số lượng
Các bài thí nghiệm/thực hành
Ghi chú
1
Máy nghe
01
Thực hành ngữ âm, bài nghe, bài đọc
2
Máy chiếu vật thể
01
Các bài học Viết
3
Máy chiếu, màn chiếu
01
Các bài học nói và nghe
 4. Phòng học bộ môn/phòng thí nghiệm/phòng đa năng/sân chơi, bãi tập (Trình bày cụ thể các phòng thí nghiệm/phòng bộ môn/phòng đa năng/sân chơi/bãi tập có thể sử dụng để tổ chức dạy học môn học/hoạt động giáo dục)
STT
Tên phòng
Số lượng
Phạm vi và nội dung sử dụng
Ghi chú
1
Phòng CNTT
2
Dạy các giờ học có sử dụng ứng dụng công nghệ thông tin
2
Thư viện
1
Đọc sách môn tiếng Anh
II. KẾ HOẠCH DẠY HỌC:
1. Phân phối chương trình
LỚP 11 
Cả năm : 3 tiết - 35 tuần = 105 tiết
Học kỳ I : 3 tiết - 18 tuần = 54 tiết
Học kỳ II : 3 tiết - 17 tuần = 51 tiết
THE FIRST TERM
STT
Tên chủ đề /Bài học
Tiết
Yêu cầu cần đạt
(1)
(2)
(3)
(4)
1
Introduction
1
-Guide Ss how to learn English 11,do the kinds of tests,materials...
-How to learn English 11 and do the tests
2
Unit 1
Friendship
Reading
1
-Read and guess the meaning of the words base on the situation
-Read and answer questions
 -Summarise the text by oral or written
3
Unit 1
Friendship
Speaking
1
 Describe people’s appearance using adjectives about height,build,hair,face,eye,nose,chin,lips,forehead,skin age,general
4
Unit 1
Friendship
Listening
1
- Listen to the tape,understand the main idea,ask and answer questions on it and retell the main idea 
- Summarise the main idear of the topic by oral or written 
5
Unit 1
Friendship
Writing
1
- Write a paragraph about a friend 
6
Unit 1
Friendship
Language focus
1
- Practice pronouncing the sounds /dz/ - /tS/.
Revise the way of using V/To V
7
Unit 2
: Personal experiences
Reading
1
- Read and guess meaning of the words in the context
-Understand the sequence of events in the story,passage comprehension 
-Use the information they have read to discuss the story
8
Unit 2
: Personal experiences
Speaking
1
- Talk about past experiences and how they affected one’s life 
9
Unit 2
: Personal experiences
Listening
1
- Listen to the tape and decide on true or false statements,fill in the gaps. 
10
Unit 2
Personal experiences
Writing
1
-Guide ss To write a personal letter to describe a past experience 
11
Unit 2
Personal experiences
Language focus 1
1
- Practice pronouncing the sounds /m/ /n/ ,/n/ in individual words and sentences .To practice using the past time and revise some tenses 
12
Unit 2
Personal experiences
Language focus2
1
Practice using the present simple indicating past timeand revise some tenses 
13
Unit 3
A party
Reading
1
- Read and guess meaning of the words in the context
-Scanning for specific information,Identifying and correcting false information
14
Unit 3
A party
Speaking
1
Practice talking about parties and how to plan parties 
15
Unit 3
Listening
1
Listen to the tape and decide on true or false statements,fill in the gaps. 
16
Unit 3
Writing
1
Write an informal letter of invitation letter 
17
Unit 3
Language focus1
1
Practice pronouncing the sounds:/l/,/r/,/h/,
The way of using infinitive,and gerund ,passive infinitive and gerund ,do exercises 
18
Unit 3
Language focus 2
1
 Do exercises 
19
Test your self A
1
-Revise vocabulary and some structures Ss have learnt 
20
Unit 4
Volunteer work
Reading
1
Read and guess meaning of the words in the context
-Extensive reading:Multiple-choice questions,passage comprehension
-Use information they have read to discuss the topic. 
21
Unit 4
Speaking
1
- Talk about different kinds of activities related to volunteer work 
- Vocabulary 
22
Unit 4
Listening
1
- Develop such listening micro-skills as listening for specific information and taking notes while listening
23
Unit 4
Writing
1
 -Write a thank-you letter to a donor to acknowledge the donor’s contribution 
24
Unit 4
Language focus1
1
To practice pronouncing the sounds /w/ ,/j/,/,
the way of using gerund andpresent participle,perfect gerund and perfect participle 
25
Unit 4
Language 
focus 2
1
Practice using perfect gerund and perfect participle 
26
Cosolidation
1
Practise doing some exercies by Infinitive and Bare infinitive 
27
Cosolidation
1
To practise doing some exercies by Gerund and passive in infinitive and Gerund
28
Test-45’
1
Check up the tenses, structures,vocab sts have learnt
29
Unit 6: Competitions
Reading
1
- Develop such reading micro-skills as scanning for specific ideas ,identifying main ideas,and identifying meaning in context.
-Use the information they have read to discuss the related topic.
30
Unit 6
Speaking
1
 practice asking for giving information about types of competitions,talking about a competition or contest
31
Unit 6
Listening
1
-Develop such listening micro-skills as listening for specific information and taking notes while listening 
32
Unit 6
Writing
1
Write a letter of reply using suggested
 words
33
Unit 6
Language focus
1
To revise some structures 
And vocab,verbs
- To practice pronouncing the sounds;/tr/, /dr/, /tw/
,using reported speech with gerund
34
Correct the test
1
 Gives the remarks,shows the mistakes,corrects,and gives the reasons
35
Test your self B
1
To practise doing some exercies by listening, writing,speaking 
36
Unit 7: World population
Reading
1
Develop such reading micro-skills as scanning for specific ideas ,identifying main ideas,and identifying meaning in context.
-Use the information they have read to discuss the related topic
37
Unit 7: World population
Speaking
1
- Talk about problem of overpopulation and offering solutions 
38
Unit 7:
Listening
1
Develop such listening micro-skills as listening for specific information and taking notes while listening 
39
Unit 7:
Writing
1
Write a passage 
Interpreting statisticson population from a chart 
.
40
Unit 7
Language focus 1
- Practice pronouncing the sounds /kl/, /gl/, /gr/, /kw/.
revision the way of using conditional sentences type 1,2,3
41
Unit 7
Language focus 2
1
 Practice conditional in reported speech ( exercises)
42
Unit 8
Celebrations
Reading
1
- Develop such reading micro-skills as scanning for specific ideas ,identifying main ideas,and identifying meaning in context.
-Use the information they have read to discuss the related topic
43
Unit 8
Speaking
1
- Talking about the celebration of Tet and other festivals’ activities 
44
Unit 8
Listening
1
-Develop such listening micro-skills as listening for specific information and taking notes while listening 
45
Unit 8
Writing
1
Guide Ss to write a passage to describe a celebration’s activities
46
Unit 8
Language focus
1
- Practice pronouncing the sounds /fl/, /fr/, /0r/ 
- Using pronouns one(s),someone,anyone,no one,everyone,vocabulary :words describing celebrations
47
Test your self C
1
Practise doing some exercies by listening,speaking, writing......
48
Cosolidation
1
Do some exercises 
49
Cosolidation
1
To revise the passive voice of verbs and do some exercises
50
Cosolidation
1
Do some exercises
51
Cosolidation
1
Do some exercises
52
Cosolidation
1
Do some exercises
53
1st term
test
1
Teacher gives the questions,sts answer the questions by written
54
Correct the first term test
1
Listen and correct the mistakes
Chuyên đề lựa chọn
Học kỳ I
STT
(1)
Chuyên Đề
(2)
Số Tiết
(3)
Yêu cầu cần đạt
(4)
01
Exercise Reading about friendship 
1
Students can guessmeaning in context Identify main idea, Passage comprehension
02
Grammar- Infinitive with to/without to
1
Stidents can understand and do exercises about Infinitive with to/without to
03
Grammar- Tense revision.
1
Review tesnses
04
Grammar- Infinitive and gerund
1
Stidents can understand and do exercises about Infinitive and gerund
05
Listening - A past experience
1
Students can decidev on True or
False statements 
Listen and take
notes
06
Grammar- Passive infinitive and gerund
1
Stidents can understand and do exercises of Passive infinitive and gerund
07
Grammar- Gerund and present participle
1
Stidents can understand and do exercises of Gerund and present participle
08
Exercise about Infinitive and Gerund and To – infinitive
1
Stidents can understand and do exercises of Infinitive and Gerund and To – infinitive
09
Grammar - Perfect gerund and perfect participle
1
Stidents can understand and do exercises of Perfect gerund and perfect participle
10
Grammar- Reported speech 
1
Stidents can understand and do exercises of Reported speech
11
Grammar- Reported speech with infinitive
1
Stidents can understand and do exercises of Reported speech with infinitive
12
Reading about a competition contest
1
Students can understand
Word meaning in context
Passage comprehension
Students can Scan for specific
information
13
Writing- Writing a letter of reply
1
Stidents can understand and write a letter of reply
14
Grammar- Conditional sentences
1
Stidents can understand and do exercises of Conditional sentences
15
Grammar- Conditional in reported speech
1
Stidents can understand and do exercises of Conditional in reported speech
16
Speaking- Talking about the celebration of Tet and other festivals’ activities
1
Students can understand and talk about the celebration of Tet and other festivals’ activities
17
Review for the first’s term test (1)
1
Review stuents’ all grammar points
18
Review for the first’s term test (2)
1
Review stuents’ all grammar points
Kiểm tra, đánh giá định kỳ
- Số cột kiểm tra môn Văn theo Thông tư hướng dẫn số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020. Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo.
Học kì I:
MÔN TIẾNG ANH
Số lần KT
TX
GK
CK
Khối 11
4
1
1
Học kì II:
MÔN TIẾNG ANH
Số lần KT
TX
GK
CK
Khối 11
4
 1
1
Bài kiểm tra, đánh giá
Thời gian
(1)
Thời điểm
(2)
Yêu cầu cần đạt
(3)
Hình thức
(4)
Giữa Học kỳ 1
60 phút
Trong tuần 10
- Kiểm tra kiến thức từ tuần 1 đến tuần 10 
- Thông qua bài kiểm tra giúp học sinh hoàn thiện hơn năng lực đọc, hiểu 
- Qua bài kiểm tra, học sinh đánh giá được năng lực của mình về mặt kiến thức và khả năng diễn đạt. 
- Đánh giá năng lực tự học
Trắc nghiệm
Cuối Học kỳ 1
60 phút
Trong tuần 17
- Kiểm tra kiến thức từ tuần 11 đến tuần 17. 
- Thông qua bài kiểm tra giúp học sinh hoàn thiện hơn năng lực đọc, hiểu văn bản, biết vận dụng một số kiến thức học sinh đã học để vận dụng.
- Qua bài kiểm tra, học sinh đánh giá được năng lực của học sinh về mặt kiến thức và khả năng diễn đạt. 
- Đánh giá năng lực tự học của HS.
Trắc nghiệm
 (1) Thời gian làm bài kiểm tra, đánh giá.
(2) Tuần thứ, tháng, năm thực hiện bài kiểm tra, đánh giá.
(3) Yêu cầu (mức độ) cần đạt đến thời điểm kiểm tra, đánh giá (theo phân phối chương trình).
(4) Hình thức bài kiểm tra, đánh giá: viết (trên giấy hoặc trên máy tính); bài thực hành; dự án học tập.
III. CÁC NỘI DUNG KHÁC (Nếu có):
1. Bồi dưỡng học sinh giỏi:
 a. Mục đích:
- Bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi của trường, cụ thể là cung cấp kiến thức, hướng dẫn tự học và rèn luyện kỹ năng.
- Chuẩn bị tốt cho kì thi học sinh giỏi cấp trường và cấp tỉnh năm học 2021-2022.
 b. Yêu cầu: 
- HS được chọn bồi dưỡng phải đạt được các yêu cầu theo qui định và được giáo viên tuyển chọn.
- GV được phân công bồi dưỡng HSG phải là người thực sự có năng lực chuyên môn, có tinh thần trách nhiệm cao trong công tác bồi dưỡng HSG. 
- Các nhóm chuyên môn phải thực hiện nghiêm túc kế hoạch bồi dưỡng HSG đã đề ra. 
 c. Nội dung kế hoạch
- Đối tượng bồi dưỡng: HS giỏi Anh Văn lớp 11
- GV dạy bồi dưỡng: Trần Thị Kiều Nương
- Số lượng HS lớp 11 tham gia: 06
- Nội dung kiến thức: Theo qui định của Sở GD và ĐT Hậu Giang
- Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/ 12/ 2021 đến 07/ 03/ 2022.
- Thời lượng: 4 tiết/tuần x 12 tuần = 48 tiết.
- Địa điểm: Online
- Nội dung dạy học cụ thể:
Khối 11: Cô Trần Thị Kiều Nương, 
Tuần 
Nội dung
Ghi chú 
1
Ôn chuyên đề ( Ngữ pháp )
2
Ôn chuyên đề ( Ngữ pháp )
3
Ôn chuyên đề ( Ngữ pháp )
4
Ôn chuyên đề ( Ngữ pháp )
5
Ôn chuyên đề ( Ngữ pháp )
6
Ôn chuyên đề ( Ngữ pháp )
7
Ôn chuyên đề ( Đọc hiểu – từ vưng )
8
Ôn chuyên đề ( ( Đọc hiểu – từ vưng )
Tuần 
Nội dung
Ghi chú 
1
Giải đề số 1
2
Giải đề số 2
3
Giải đề số 3
4
Giải đề số 4
5
Giải đề số 5
6
Giải đề số 6
7
Giải đề số 7
8
Giải đề số 8
9
Giải đề số 9
10
Giải đề số 10
11
Giải đề số 11
12
Giải đề số 12
13
Giải đề số 13
14
Giải đề số 14
15
Giải đề số 15
16
Giải đề số 16
DUYỆT CỦA BGH:
 Châu thành A, ngày 19 tháng 01 năm 2022
 P. TỔ TRƯỞNG

Tài liệu đính kèm:

  • docxke_hoach_day_hoc_mon_tieng_anh_lop_11_nam_hoc_2021_2022_truo.docx