Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán 11 (phần trắc nghiệm) - Mã đề 111

Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán 11 (phần trắc nghiệm) - Mã đề 111

A. Phần trắc nghiệm khách quan: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:

Câu 1. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa

A. hàm số lượng giác có tập xác định là .

B. hàm số có tập xác định là .

C. hàm số có tập xác định là .

D. hàm số có tập xác định là .

Câu 2. Tập giá trị của hàm số là:

A. B. C. D.

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:

A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 4. Phương trình sinx = m+3 có nghiệm khi:

A. B. C. D.

Câu 5. Các nghiệm của phương trình với là:

A. B. C. D.

 

doc 6 trang lexuan 20/04/2021 5410
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán 11 (phần trắc nghiệm) - Mã đề 111", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYấN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tờn ..
MễN : TOÁN ( PHẦN TRẮC NGHIỆM )
MÃ ĐỀ 111
A. Phần trắc nghiệm khỏch quan: Khoanh trũn vào đỏp ỏn đỳng nhất trong cỏc cõu sau:
Theo định nghĩa trong sỏch giỏo khoa
A. hàm số lượng giỏc cú tập xỏc định là .
B. hàm số cú tập xỏc định là .
C. hàm số cú tập xỏc định là .
D. hàm số cú tập xỏc định là .
Tập giỏ trị của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Giỏ trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 1	B. 3	C. 4	D. 5
Phương trỡnh sinx = m+3 cú nghiệm khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cỏc nghiệm của phương trỡnh với là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trỡnh 4sinxcosxcos2x= 1 cú nghiệm là:
A. 	B. 	 C. 	D. 
Tập xỏc định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trỡnh cú nghiệm là:
A. B. C. D. 
Giỏ trị lớn nhất của hàm số là:
A. -2	B. -3	C. -4	D. 1
Trong cỏc hàm số sau hàm số nào là hàm số tuần hoàn lẻ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Nghiệm của phương trỡnh là: 
	A. ,	B. ,	C. ,	D. ,
Giải phương trỡnh
	A. 	B. 
	C. 	D. 
 Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trỡnh 4.sin2x + sin2x – 2.cos2x = 4 là:
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Giả sử một cụng việc cú thể tiến hành theo 2 phương ỏn A hoặc B. Phương ỏn A cú thể thực hiện bằng cỏch, phương ỏn B cú thể thực hiện bằng cỏch. Khi đú, số cỏch thực hiện cụng việc là:
A. . 	B. .	C. .	D. .
Trong mặt phẳng cho 8 điểm phõn biệt khụng cú ba điểm nào thẳng hàng? Số tam giỏc được tạo thành từ 8 điểm đó cho là:
A. . 	B. .	C. .	D. .
 Cho tập hợp . Hỏi cú bao nhiờu số gồm chữ số khỏc nhau được thành lập từ cỏc chữ số thuộc ?
A..	B. .	C. .	D. .
 Cú bao nhiờu cỏch xếp 8 người vào một bàn dài cú 8 chổ ngồi?
A. . 	B. . 	C. 40320. 	D.. 
Trong mặt phẳng tọa độ cho vectơ điểm Ảnh của điểm qua phộp tịnh tiến theo vectơ là điểm
A. 	B. 	C. 	D. 
Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng cú phương trỡnh , ảnh của đường thẳng qua phộp đối xứng tõm là đường thẳng cú phương trỡnh là
A. B. 	C. 	D. 
Cho đường trũn ( C): (x – 1)2 + (y + 2)2 = 9. Ảnh của đường trũn (C) qua phộp vị tự tõm O, tỉ số k = - 2 cú phương trỡnh là:
A. (x + 2)2 + (y - 4)2 = 9	B. (x + 2)2 + (y - 4)2 = 36
C. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 36	D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 9
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYấN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tờn ..
MễN : TOÁN ( PHẦN TRẮC NGHIỆM )
MÃ ĐỀ 112
A. Phần trắc nghiệm khỏch quan: Khoanh trũn vào đỏp ỏn đỳng nhất trong cỏc cõu sau:
Hàm số cú tập xỏc định là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Xột trờn tập xỏc định thỡ
A. hàm số lượng giỏc cú tập giỏ trị là .
B. hàm số cú tập giỏ trị là .
C. hàm số cú tập giỏ trị là .
D. hàm số cú tập giỏ trị là .
Tập giỏ trị của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trỡnh cosx = 2m +2 cú nghiệm khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cỏc nghiệm của phương trỡnh với là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trỡnh cú nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Nghiệm của phương trỡnh 
A. ;	B. ;
C. ;	D. ;
Cho phương trỡnh: , m là 1 phần tử của tập hợp
E=. Cú bao nhiờu giỏ trị m để phương trỡnh cú nghiệm
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Tập xỏc định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trỡnh cú nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Giỏ trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. -2	B. -3	C. -4	D. 1
Cú bao nhiờu số tự nhiờu cú 4 chữ số khỏc nhau được lập nờn từ cỏc chữ số 1, 2, 3, 4, 5,6?
A. 	B. 	C. 	D. 720
Phương trỡnh cú tập nghiệm trựng với tập nghiệm của phương trỡnh nào sau đõy?
A. .	B. .	C. .	D. .
Giả sử một cụng việc cú thể tiến hành theo 2 cụng đoạn A và B. Cụng đoạn A cú thể thực hiện bằng cỏch, cụng đoạn B cú thể thực hiện bằng cỏch. Khi đú, số cỏch thực hiện cụng việc là:
A. . 	B. .	C. .	D. .
Cú bao nhiờu cỏch xếp 9 người vào một bàn dài gồm 9 chỗ ngồi 
A. . 	B. . 	C. 40320. 	D.. 
Cú bao nhiờu số tự nhiờn chẵn gồm bốn chữ số đụi một khỏc nhau được lập từ cỏc số 0;1;2;4;5;6;8
A. 460	B. 420	C. 500	D. 520
Trong mặt phẳng tọa độ cho vectơ điểm Ảnh của điểm qua phộp tịnh tiến theo vectơ là điểm
A. 	B. 	 C. 	 D. 
 Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng cú phương trỡnh , ảnh của đường thẳng qua phộp đối xứng tõm là đường thẳng cú phương trỡnh là
A. B. 	C. 	D. 
 Trong mặt phẳng, đường trũn ( C): (x – 2)2 + (y + 2)2 = 9. Ảnh của đường trũn (C) qua phộp vị tự tõm O, tỉ số k = - 2 cú phương trỡnh
A. (x + 2)2 + (y - 4)2 = 9	B. (x - 4)2 + (y + 4)2 = 36
C. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 36	D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 9
Trong mặt phẳng , cho Phộp đồng dạng tỉ số biến điểm thành biến điểm thành Khi đú độ dài là:
A. 	B. 	C. 	D. 
SỞ GD&ĐT THÁI NGUYấN
TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tờn ..
MễN : TOÁN ( PHẦN TRẮC NGHIỆM )
MÃ ĐỀ 113
A. Phần trắc nghiệm khỏch quan: Khoanh trũn vào đỏp ỏn đỳng nhất trong cỏc cõu sau:
Cõu 1. Theo định nghĩa trong sỏch giỏo khoa
 A. hàm số lượng giỏc cú tập xỏc định là . B. hàm số cú tập xỏc định là .
 C. hàm số cú tập xỏc định là . D. hàm số cú tập xỏc định là .
Cõu 2. Tập giỏ trị của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cõu 3. Giỏ trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 1	B. 3	C. 4	D. 5
Cõu 4. Phương trỡnh cosx = m+2 cú nghiệm khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cõu 5. Cỏc nghiệm của phương trỡnh với là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cõu 6. Số nghiệm phương trỡnh: trờn đoạn là:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Cõu 7. Phương trỡnh 8sinxcosxcos2x= -1 cú nghiệm là:
A. 	B. 	 C. 	D. 
Cõu 8. Cho phương trỡnh: , m là 1 phần tử của tập hợp
E=. Cú bao nhiờu giỏ trị m để phương trỡnh cú nghiệm
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Cõu 9. Tập xỏc định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Cõu 10. Phương trỡnh cú nghiệm là:
A. B. C. D. 
Cõu 11. Giỏ trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. -2	B. -3	C. -4	D. 1
Cõu 12 Trong cỏc hàm số sau hàn số nào là hàm số tuần hoàn lẻ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Cõu 13. Phương trỡnh chỉ cú cỏc nghiệm là
	 A. . B. . C. . D. .
Cõu 14. Từ A đến B cú con đường, từ B đến C cú con đường. Hỏi cú bao nhiờu cỏch chọn đường đi từ A đến C (qua B) và trở về từ C đến A (qua B) và khụng đi lại cỏc con đường đó đi rồi?
A. . 	B. .	C. .	D. .
Cõu 15. Cho tập hợp . Hỏi cú bao nhiờu số gồm chữ số được thành lập từ cỏc chữ số thuộc ?
A. . 	B. .	C. . 	D. . 
Cõu 16. Cho tập hợp .Cú thể lập được bao nhiờu số lẻ cú chữ số khỏc nhau từ ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Cõu 17: Hóy tỡm khẳng định sai:
A. Phộp tịnh tiến là phộp dời hỡnh.	B. Phộp đồng nhất là phộp dời hỡnh.
C. Phộp quay là phộp dời hỡnh.	D. Phộp vị tự là phộp dời hỡnh.
Cõu 18: Cho đường thẳng . Viết phương trỡnh của đường thẳng là ảnh của qua phộp tịnh tiến theo vec tơ .
	A. 	B. 	C. 	D. 
 Cõu 19: Cho đường thẳng . Viết phương trỡnh của đường thẳng là ảnh của qua phộp đối xứng qua gốc tọa độ
	A. 	B. 	C. 	D. 
Cõu 20. Trong mặt phẳng , cho Phộp đồng dạng tỉ số biến điểm thành biến điểm thành Khi đú độ dài là:
A. 	B. 	C. 	D. 

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_11_phan_trac_nghiem_ma_de.doc