Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán (phần trắc nghiệm) - Mã đề 111

Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán (phần trắc nghiệm) - Mã đề 111

Câu 1. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa

A. hàm số lượng giác có tập xác định là .

B. hàm số có tập xác định là .

C. hàm số có tập xác định là .

D. hàm số có tập xác định là .

Câu 2. Tập giá trị của hàm số là:

A. B. C. D.

Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:

A. 1 B. 3 C. 4 D. 5

Câu 4. Phương trình sinx = m+3 có nghiệm khi:

A. B. C. D.

Câu 5. Các nghiệm của phương trình với là:

A. B. C. D.

Câu 6. Phương trình 4sinxcosxcos2x= 1 có nghiệm là:

A. B. C. D.

Câu 7. Tập xác định của hàm số là:

A. B. C. D.

 

doc 10 trang lexuan 20/04/2021 8071
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra giữa học kỳ I - Môn: Toán (phần trắc nghiệm) - Mã đề 111", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
SỞ GD&ĐT .
TRƯỜNG THPT 
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tên ..
MÔN : TOÁN ( PHẦN TRẮC NGHIỆM )
MÃ ĐỀ 111
A. Phần trắc nghiệm khách quan: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Theo định nghĩa trong sách giáo khoa
A. hàm số lượng giác có tập xác định là .
B. hàm số có tập xác định là .
C. hàm số có tập xác định là .
D. hàm số có tập xác định là .
Tập giá trị của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 1	B. 3	C. 4	D. 5
Phương trình sinx = m+3 có nghiệm khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Các nghiệm của phương trình với là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trình 4sinxcosxcos2x= 1 có nghiệm là:
A. 	B. 	 C. 	D. 
Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Giá trị lớn nhất của hàm số là:
A. -2	B. -3	C. -4	D. 1
Trong các hàm số sau hàm số nào là hàm số tuần hoàn lẻ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Nghiệm của phương trình là: 
	A. ,	B. ,	C. ,	D. ,
Giải phương trình
	A. 	B. 
	C. 	D. 
 Nghiệm dương nhỏ nhất của phương trình 4.sin2x + sin2x – 2.cos2x = 4 là:
	A. 	B. 	
	C. 	D. 
Giả sử một công việc có thể tiến hành theo 2 phương án A hoặc B. Phương án A có thể thực hiện bằng cách, phương án B có thể thực hiện bằng cách. Khi đó, số cách thực hiện công việc là:
A. . 	B. .	C. .	D. .
Trong mặt phẳng cho 8 điểm phân biệt không có ba điểm nào thẳng hàng? Số tam giác được tạo thành từ 8 điểm đã cho là:
A. . 	B. .	C. .	D. .
 Cho tập hợp . Hỏi có bao nhiêu số gồm chữ số khác nhau được thành lập từ các chữ số thuộc ?
A..	B. .	C. .	D. .
 Có bao nhiêu cách xếp 8 người vào một bàn dài có 8 chổ ngồi?
A. . 	B. . 	C. 40320. 	D.. 
Trong mặt phẳng tọa độ cho vectơ điểm Ảnh của điểm qua phép tịnh tiến theo vectơ là điểm
A. 	B. 	C. 	D. 
Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng có phương trình , ảnh của đường thẳng qua phép đối xứng tâm là đường thẳng có phương trình là
A. B. 	C. 	D. 
Cho đường tròn ( C): (x – 1)2 + (y + 2)2 = 9. Ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = - 2 có phương trình là:
A. (x + 2)2 + (y - 4)2 = 9	B. (x + 2)2 + (y - 4)2 = 36
C. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 36	D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 9
B. TỰ LUẬN:
 Bài 1. Giải các phương trình sau:
 a. b. 
 c. d, 
Bài 2. Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách xếp 10 bạn thành một hàng sao cho các các bạn nam đứng liền kề nhau, các bạn nữ đứng liền kề nhau?
Bài 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh cůa (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh cůa (C) qua phép vị tự tâm I(2; 2), ti số 
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SỞ GD&ĐT .........................
TRƯỜNG THPT ..........................
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tên ..
MÔN : TOÁN ( PHẦN TRẮC NGHIỆM )
MÃ ĐỀ 112
A. Phần trắc nghiệm khách quan: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Hàm số có tập xác định là:
A. 	B. 	
C. 	D. 
Xét trên tập xác định thì
A. hàm số lượng giác có tập giá trị là .
B. hàm số có tập giá trị là .
C. hàm số có tập giá trị là .
D. hàm số có tập giá trị là .
Tập giá trị của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trình cosx = 2m +2 có nghiệm khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Các nghiệm của phương trình với là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trình có nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Nghiệm của phương trình 
A. ;	B. ;
C. ;	D. ;
Cho phương trình: , m là 1 phần tử của tập hợp
E=. Có bao nhiêu giá trị m để phương trình có nghiệm
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Phương trình có nghiệm là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. -2	B. -3	C. -4	D. 1
Có bao nhiêu số tự nhiêu có 4 chữ số khác nhau được lập nên từ các chữ số 1, 2, 3, 4, 5,6?
A. 	B. 	C. 	D. 720
Phương trình có tập nghiệm trùng với tập nghiệm của phương trình nào sau đây?
A. .	B. .	C. .	D. .
Giả sử một công việc có thể tiến hành theo 2 công đoạn A và B. Công đoạn A có thể thực hiện bằng cách, công đoạn B có thể thực hiện bằng cách. Khi đó, số cách thực hiện công việc là:
A. . 	B. .	C. .	D. .
Có bao nhiêu cách xếp 9 người vào một bàn dài gồm 9 chỗ ngồi 
A. . 	B. . 	C. 40320. 	D.. 
Có bao nhiêu số tự nhiên chẵn gồm bốn chữ số đôi một khác nhau được lập từ các số 0;1;2;4;5;6;8
A. 460	B. 420	C. 500	D. 520
Trong mặt phẳng tọa độ cho vectơ điểm Ảnh của điểm qua phép tịnh tiến theo vectơ là điểm
A. 	B. 	 C. 	 D. 
 Trong mặt phẳng tọa độ cho đường thẳng có phương trình , ảnh của đường thẳng qua phép đối xứng tâm là đường thẳng có phương trình là
A. B. 	C. 	D. 
 Trong mặt phẳng, đường tròn ( C): (x – 2)2 + (y + 2)2 = 9. Ảnh của đường tròn (C) qua phép vị tự tâm O, tỉ số k = - 2 có phương trình
A. (x + 2)2 + (y - 4)2 = 9	B. (x - 4)2 + (y + 4)2 = 36
C. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 36	D. (x + 2)2 + (y + 4)2 = 9
Trong mặt phẳng , cho Phép đồng dạng tỉ số biến điểm thành biến điểm thành Khi đó độ dài là:
A. 	B. 	C. 	D. 
B. TỰ LUẬN:
 Bài 1. Giải các phương trình sau:
 a. b. 
 c. d, 
Bài 2. Có 5 bạn nam và 5 bạn nữ. Có bao nhiêu cách xếp 10 bạn vào một bàn tròn?
Bài 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh cůa (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh cůa (C) qua phép vị tự tâm I(2; 2), ti số 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
SỞ GD&ĐT ...............................
TRƯỜNG THPT ..............................
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I
NĂM HỌC 2020-2021
Lớp 11A . 
Họ và tên ..
MÔN : TOÁN ( PHẦN TRẮC NGHIỆM )
MÃ ĐỀ 113
A. Phần trắc nghiệm khách quan: Khoanh tròn vào đáp án đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1. Theo định nghĩa trong sách giáo khoa
 A. hàm số lượng giác có tập xác định là . B. hàm số có tập xác định là .
 C. hàm số có tập xác định là . D. hàm số có tập xác định là .
Câu 2. Tập giá trị của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. 1	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 4. Phương trình cosx = m+2 có nghiệm khi:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 5. Các nghiệm của phương trình với là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 6. Số nghiệm phương trình: trên đoạn là:
A. 0	B. 1	C. 2	D. 3
Câu 7. Phương trình 8sinxcosxcos2x= -1 có nghiệm là:
A. 	B. 	 C. 	D. 
Câu 8. Cho phương trình: , m là 1 phần tử của tập hợp
E=. Có bao nhiêu giá trị m để phương trình có nghiệm
A. 2	B. 3	C. 4	D. 5
Câu 9. Tập xác định của hàm số là:
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 10. Phương trình có nghiệm là:
A. B. C. D. 
Câu 11. Giá trị nhỏ nhất của hàm số là:
A. -2	B. -3	C. -4	D. 1
Câu 12 Trong các hàm số sau hàn số nào là hàm số tuần hoàn lẻ?
A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 13. Phương trình chỉ có các nghiệm là
	 A. . B. . C. . D. .
Câu 14. Từ A đến B có con đường, từ B đến C có con đường. Hỏi có bao nhiêu cách chọn đường đi từ A đến C (qua B) và trở về từ C đến A (qua B) và không đi lại các con đường đã đi rồi?
A. . 	B. .	C. .	D. .
Câu 15. Cho tập hợp . Hỏi có bao nhiêu số gồm chữ số được thành lập từ các chữ số thuộc ?
A. . 	B. .	C. . 	D. . 
Câu 16. Cho tập hợp .Có thể lập được bao nhiêu số lẻ có chữ số khác nhau từ ?
A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Hãy tìm khẳng định sai:
A. Phép tịnh tiến là phép dời hình.	B. Phép đồng nhất là phép dời hình.
C. Phép quay là phép dời hình.	D. Phép vị tự là phép dời hình.
Câu 18: Cho đường thẳng . Viết phương trình của đường thẳng là ảnh của qua phép tịnh tiến theo vec tơ .
	A. 	B. 	C. 	D. 
 Câu 19: Cho đường thẳng . Viết phương trình của đường thẳng là ảnh của qua phép đối xứng qua gốc tọa độ
	A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 20. Trong mặt phẳng , cho Phép đồng dạng tỉ số biến điểm thành biến điểm thành Khi đó độ dài là:
A. 	B. 	C. 	D. 
B. TỰ LUẬN:
 Bài 1. Giải các phương trình sau:
 a. b. 
 c. d, 
Bài 2. Có 10 môn học và một buổi học 5 tiết . Có bao nhiêu cách sắp xếp các môn học trong một buổi mà mỗi môn học không quá một tiết trên một buổi .
Bài 3. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường thẳng . Viết phương trình đường thẳng (d') là ảnh cůa (d) qua phép tịnh tiến theo vectơ 
Bài 4. Trong hệ trục tọa độ Oxy, cho đường tròn . Viết phương trình đường tròn (C') là ảnh cůa (C) qua phép vị tự tâm I(2; 2), ti số 
........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ .............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_giua_hoc_ky_i_mon_toan_phan_trac_nghiem_ma_de_11.doc